Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

17.06.2023 Impreza plenerowa "Po drugiej stronie odry"

Punkt Czystego Powietrza również 4 czerwca na Festynie

Zapraszamy na Gminny Dzień Dziecka

Konkurs "Wymień Kopciucha"

Regulamin Konkursu
Konkurs  dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat  pod hasłem „Wymień kopciucha”. Organizatorem konkursu jest Gminny Punkt Czystego Powietrza w Bojadłach.
§1. Postanowienia ogólne
1. Cele konkursu:
a) Dotarcie do jak największej ilości beneficjentów, w celu zachęty ich do  wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.
b) Inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych rozwiązań ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.
c) Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.
d) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci.
2. Uczestnicy konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony wśród  dzieci w wieku  3- 14 lat zamieszkujących teren  Gminy Bojadła.
§2. Założenia organizacyjne
a) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w trzech grupach wiekowych:  przedszkolaków,  uczniów klas I-III i  klas IV – VIII szkół podstawowych, zwanych dalej Uczestnikami.
b) Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie.
c) Każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę.
d) Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach.
e) Udział w konkursie jest bezpłatny.
f) Wymogi formalne:
 Wykonanie prac konkursowych:
Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie wiersza lub piosenki na temat zagadnień czystego powietrza pod hasłem „ Wymień kopciucha”  - pomysł i treść może być dziełem całej rodziny, jednakże dostosowana do wieku dziecka, tak by Uczestnik konkursu był w stanie swoje dzieło zaprezentować.
Praca powinna być podpisana  imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem grupy wiekowej - przedszkolaków,  uczniów klas I-III i  klas IV – VIII szkół podstawowych.
1. Przebieg konkursu:
a) Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Gminy Bojadła, GOK Bojadła.
b) Decyzje komisji są ostateczne.
c) Kryteria oceniania prac:
  • Spełnienie wymogów formalnych;
  • Samodzielność wykonania (pomoc członków rodziny w projekcie pracy mile widziana);
  • Zgodność pracy z tematem;
  • Wartość merytoryczna prac;
  • Oryginalność/innowacyjność.
 
2. Prace należy przekazać na adres:
Na adres poczty elektronicznej czystepowietrze@bojadla.pl  do dnia 28 maja 2023r.
 
3. Nagrody
a) Organizator przyzna atrakcyjne nagrody autorom trzech najlepszych prac w danej grupie wiekowej oraz wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone na pikniku w dniu 4 czerwca 2023 r.
Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia.
b) Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie internetowej – Gminy Bojadła, oraz ogłoszone na Pikniku Rodzinnym w dniu 4 czerwca 2023 r.
 
§3. Pozostałe ustalenia
a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody.
b) Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
c) W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa.
d) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
e) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.
f) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw Autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu.
g) W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
h) Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: nieruchomosci@bojadla.pl, e.lysiak@bojadla.pl , czystepowietrze@bojadla.pl

Wspólna zbiorka elektrośmieci dla dzieci z Klenicy

Witam
W imieniu Starosty Pana Krzysztofa Romankiewicza zapraszam Państwa do wspólnej zbiórki elektrośmieci.
Celem zbiórki jest zebranie jak największej ilości  elektrogratów, sprzedanie ich firmie utylizującej i przekazanie zebranych środków na działalność domu Dziecka w Klenicy.
Chcielibyśmy aby dzieciaki w tym roku miały możliwość wyjechania podczas wakacji na wycieczkę.
Liczymy, że łącząc siły uda nam się im w tym pomóc. Każda tona elektrośmieci to 500zł na konto dzieciaków. Zaproście do współpracy szkoły z waszego terenu i widzimy się 02. Czerwca. 
Zróbmy razem dzieciakom prezent.
Jest jeszcze sporo czasu aby „coś” pozbierać. 
Elektrośmieci przywieźcie do Szkoły w Klenicy

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Zielonogórskiego

Zapytanie ofertowe na usuwanie folii rolniczych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
RO.6232.2.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
Zatwierdzam:
Wójt Gminy Bojadła

Załączniki

Zapytanie Ofertowe - Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie:
Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła.
I. Zamawiający:
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz
z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej
i numerem obrębu ewidencyjnego poprzez ich spis z natury w terenie z podziałem na formę prawną posiadaczy tych odpadów (osoby fizyczne, podmioty prawne i inne) wraz z określeniem szacunkowej ilości tych odpadów w m2 oraz w [kg] a także stopnia pilności ich usunięcia i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej, oraz pomoc w pozyskaniu środków w ramach konkursu MRiT.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) W ramach realizacji zadania polegającego na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych:
1) informacje o wyrobach zawierających azbest zawarte w Bazie Azbestowej powinny zostać zweryfikowane pod kątem ich zgodności z aktualną inwentaryzacją i zaktualizowane w Bazie Azbestowej, w szczególności w zakresie: miejscowości, ulicy, numeru domu, numeru działki ewidencyjnej, numeru obrębu ewidencyjnego oraz rodzaju wyrobu, ilości wyrobu, ilości odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia,
2) nowe informacje o wyrobach zawierających azbest powinny zostać wprowadzone do Bazy Azbestowej,
3) wprowadzone lub zaktualizowane informacje o wyrobach zawierających azbest powinny zostać wprowadzone do Bazy Azbestowej wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego oraz nadanymi przez system Bazy Azbestowej identyfikatorami: lokalizacji oraz wyrobu (pliki SHP),
4) w przypadku braku możliwości zaktualizowania informacji o wyrobie zawierającym azbest rekord powinien zostać zgłoszony do usunięcia za pośrednictwem systemu Bazy Azbestowej wraz z uzasadnieniem,
5) w przypadku, gdy wyrób zawierający azbest został unieszkodliwiony i informacja taka nie została wprowadzona do Bazy Azbestowej, należy taką informację dodać do Bazy Azbestowej poprzez edycję rekordu istniejącego w Bazie Azbestowej (dodawanie nowych rekordów jako duplikatów już istniejących jest niedopuszczalne),
6) po zakończeniu prac związanych z wprowadzaniem wyników przeprowadzonej inwentaryzacji do Bazy Azbestowej, wszystkie wykazane w Bazie Azbestowej rekordy lokalizacji wyrobów zawierających azbest powinny mieć status lokalizacji zweryfikowanych.
b) W ramach realizacji zadania polegającego na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób prawnych:
1) wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczące osób prawnych powinny zostać zebrane w zestawieniu tabelarycznym i zawierać dane o wyrobach zawierających azbest wprowadzonych do Bazy Azbestowej wraz z adnotacją, co do ich poprawności oraz dane o zinwentaryzowanych wyrobach zawierających azbest, a nie ujętych dotychczas  w Bazie Azbestowej,
2) dane osób prawnych zawarte w zestawieniu tabelarycznym powinny umożliwiać ich jednoznaczną identyfikację i zawierać m.in. nazwę, adres, nr REGON lub nr NIP,
3) zestawienie tabelaryczne powinno zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej,
4) zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik do Sprawozdania Końcowego.
c) Opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Bojadła na lata  2023 – 2032;
d) Opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej MRPiT w zakładce dotyczącej konkursu wraz z załącznikami.
3. Wymagana gwarancja: brak.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez dostarczenie aktualnego (nie starszego niż 6 m-cy od daty składania ofert) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) .
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest powinna zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami:
1) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).
III. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
1. Termin realizacji zamówienia: od 01 czerwca do 30 września 2023 r.
2. Termin związania ofertą: 30 dni.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
2. Inne wymagania: brak.
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@bojadla.pl do dnia 20.03.2023 r. do godz. 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 50 %
b) liczba przeprowadzonych inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w ciągu ostatnich 3 lat – 30 %
c) pomoc w pozyskaniu środków w ramach konkursu MRiT – 20 %
Na potwierdzenie wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest należy załączyć dowody określające, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki

Bezpłatne szkolenia dla rolników z województwa lubuskiego

W najbliższym czasie Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o organizuje w Nowej Soli bezpłatne szkolenia dla rolników z województwa lubuskiego.

Rozpoczęciu naboru wniosków w ramach NOWEFIO-lubuskie lokalnie edycja 2023

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 13