Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Lubuska Izba Rolnicza informuje o naborze na zimowisko

Lubuska Izba Rolnicza informuje o naborze na zimowisko, planowane w terminie od 04.02.2023 r. do 10.02.2023 r. w Zakopanem-Kościelisku w Ośrodku Rewita. Do udziału w nim zapraszamy dzieci i młodzież do 16 roku życia (najstarsze dzieci urodzone od 01 stycznia 2007 i których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych (w okresie jakim jest organizowane zimowisko) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę – konieczne jest zaświadczenie z KRUS. Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 zł. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://lir.agro.pl

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

W grudniu Małżonkowie z gminy Bojadła obchodzili doniosły jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Po powitaniu uczestników przez Wójta Gminy Bojadła Krzysztofa Golę Jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez prezydenta RP, listy gratulacyjne, życzenia i kwiaty.

Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

 

W tym roku medale otrzymali Państwo:

Janina i Julian Wojnakowscy

Halina i Edward Kaczyńscy

Krystyna i Józef Gruszczyńscy

Genowefa i Edward Gawęda

Helena i Wacław Pacholczak

Teresa i Edmund Bosy

Anna i Jan Domagała

Elżbieta i Ryszard Martyniak

Janina i Mirosław Łoś

Maria i Bronisław Schodnik

Helena i Franciszek Kahle

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27Galeria zdjęć: Jubileusz 50 lecia 2022

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie spotkania dotyczącego Programu
„Czyste Powietrze”

 
 
         Gmina Bojadła, zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze, a także o zmianach w programie w 2023r.
Spotkanie informacyjne odbędzie się  w dniu: 2 grudnia 2022 r. (piątek) o godzinie 14:00 w  Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach w sali na parterze.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bojadła  zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu.

Szkolny Jarmark Świątecznych Rozmaitości

Już w niedzielę 11.12. 2022 zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy.

 

Ze względu na prognozy pogody, odbędzie się on w całym budynku GOK.

Będzie ciepło, radośnie i świątecznie. Będą artystyczne występy i stoiska z różnościami. Każdy znajdzie miejsce do siedzenia, by podziwiać występy sceniczne i skosztować świątecznych pyszności.
Czekamy na Was by z radością Was ugościć.

Partnerem organizacji imprezy jest Województwo Lubuskie.

 

III Ogólnopolski Konkurs Testowy

Przedłużenie terminu składania wniosków suszowych.

Załączniki

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Bojadła w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Wójt Gminy Bojadła zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Bojadła w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Konsultacje trwają od 17.10.2022r    do 14.11. 2022 roku.
 
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bojadla.pl oraz są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Gminy przy ul. Sulechowskiej 35 w Bojadłach .
 
Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2023 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia    14.11.2022 roku na:
                                   ul. Sulechowska 35
                               66-130 Bojadła

Załączniki

Ogłoszenie o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

Bojadła, dnia 11 października 2022 r.
 
OGŁOSZENIE
o przyjęciu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła zostało uchwalone uchwałą nr XXXI.203.2022 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 19 września 2022 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła. Dokument wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66 130 Bojadła.

Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Projekt #mlodziaktywni

Firma „Akapit” realizuje projekt #mlodziaktywni skierowany do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo lubuskie. 
 
Zapraszamy serdecznie na BEZPŁATNE szkolenia zawodowe:
- operator wózków jezdniowych (widłowych)
- operator koparko-ładowarki
- operator żurawia przenośnego typu HDS
- operator suwnic, wciągnika-wciągarki/żurawia stacjonarnego
- operator podestów ruchomych, zwyżki, podnośniki koszowe
- spawacz
- pracownik biurowy (w tym pakiet office: word, excel)
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
- makijażystka / stylistka
 
Jesteś zainteresowany / zainteresowana innym szkoleniem? Zadzwoń i dowiedz się czy istnieje możliwość sfinansowania również Twojego szkolenia.
 
Kurs bezpłatny dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 zamieszkujących woj. lubuskie.
Informacje pod numerem telefonu:
 
tel. kom. 531 477 970; 533 496 716
Biuro Projektu, ul. Kalinowskiego 3/1, 68-200 Żary.
 
Szkolenia zakończone bezpłatnym egzaminem państwowym, który jest uznawany przez wszystkich pracodawców.
Liczba miejsc ograniczona!!!
1 2 3 4 5 6 ... 12