Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Rozpoczęciu naboru wniosków w ramach NOWEFIO-lubuskie lokalnie edycja 2023

Załączniki

Darmowa Rehabilitacja Medyczna dla osób w wieku 15 – 60/67 lat

Zapraszamy do skorzystania z darmowego pobytu na turnusach rehabilitacyjnych w Pałacu w Przełazach (  Gmina Lubrza ). Projekt pn. „ Rehabilitacja w Przełazach 2021 – 2023 „ współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przeznaczony jest dla osób pracujących.
Szczegóły na stronie internetowej , link w poniżej.
Prezes
– Krzysztof Tomalak

Z przyjemnością informujemy o otwarciu Mostu w Milsku

Most jest już przejezdny dla wszystkich!
W dniu dzisiejszym w godzinach od 1200 do 1300 uczestniczyliśmy wspólnie z władzami województwa, powiatu, okolicznych gmin oraz wykonawcami inwestycji w otwarciu Mostu na rzece odrze łączącego Gminę Bojadła z Gminą Przewóz. 
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do jego powstania mimo wielu trudności i wielu lat kiedy był planowany.
Pelna relacja z otwarcia mostu dostępna pod linkiem:

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

40Galeria zdjęć: Otwarcie Mostu

Dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - zmiana terminu

OGŁOSZENIE
 
W związku z ogłoszonym Rządowym Programem Odbudowy Zabytków Gmina Bojadła informuje, że zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków istnieje możliwość  udzielenia przez wnioskodawcę dotacji o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Szczegółowe zasady i warunki wnioskowania ośrodki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dostępne są na stronie internetowej BGK pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24971
Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji o której mowa wyżej prosimy o złożenie wniosków do Urzędu Gminy w Bojadłach w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023r. osobiście lub email na adres urząd@bojadla.pl.
 
Gmina Bojadła zastrzega, że dotacja udzielona zostanie tylko na prace, na które będzie zgoda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dlatego przed złożeniem wniosku zakres prac powinien być uzgodniony z LWKZ. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń leży po stronie wnioskodawcy.
 
Zgodnie z regulaminem Gmina może złożyć 10 wniosków, dlatego wnioski składane będą w kolejności wpływu.
 

Załączniki

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Mężczyzn z GOK

Załączniki

Informacja o wyniku przetargu na nieruchomości

 
Informacja o wyniku przetargu
 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), informuję, że w dniu 27 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach- sala USC, ul. Sulechowska 35, przeprowadzono czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Bojadła.
  1. Przedmiotem przetargu były następujące nieruchomości:
  1. działka  nr 521/4 o pow. 0,1555 ha, obręb Klenica, Gmina Bojadła, księga wieczysta nr ZG2S/00021712/3.
  2. działka  nr 521/10 o pow. 0,1391 ha, obręb Klenica, Gmina Bojadła, księga wieczysta nr ZG2S/00021712/3.
  1. Osoby dopuszczone do przetargu – Brak
  2. Osoby niedopuszczone do przetargu – Brak
  3. Cena wywoławcza nieruchomości:
działka 521/4 – 49.410,00 zł,
działka 521/10 -44.550,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu – Brak ofert.
  1. Nabywca - Brak
 
Przetarg na ww. działki zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak wpłaty wadium w określonym terminie i wysokości. W związku z powyższym stwierdzono brak osób dopuszczonych do przetargu.
 
Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojadła w okresie 3 lutego 2023 r. do 10 lutego 2023 r. i umieszczeniu na stronie internetowej www.bip.bojadla.pl oraz www.bojadla.pl.
 
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                /-/ Krzysztof Gola

Wsparcie dla osób młodych. Bezpłatne szkolenia.

Badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

 

Załączniki

Lubuska Izba Rolnicza informuje o naborze na zimowisko

Lubuska Izba Rolnicza informuje o naborze na zimowisko, planowane w terminie od 04.02.2023 r. do 10.02.2023 r. w Zakopanem-Kościelisku w Ośrodku Rewita. Do udziału w nim zapraszamy dzieci i młodzież do 16 roku życia (najstarsze dzieci urodzone od 01 stycznia 2007 i których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych (w okresie jakim jest organizowane zimowisko) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę – konieczne jest zaświadczenie z KRUS. Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 zł. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://lir.agro.pl

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

W grudniu Małżonkowie z gminy Bojadła obchodzili doniosły jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Po powitaniu uczestników przez Wójta Gminy Bojadła Krzysztofa Golę Jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez prezydenta RP, listy gratulacyjne, życzenia i kwiaty.

Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

 

W tym roku medale otrzymali Państwo:

Janina i Julian Wojnakowscy

Halina i Edward Kaczyńscy

Krystyna i Józef Gruszczyńscy

Genowefa i Edward Gawęda

Helena i Wacław Pacholczak

Teresa i Edmund Bosy

Anna i Jan Domagała

Elżbieta i Ryszard Martyniak

Janina i Mirosław Łoś

Maria i Bronisław Schodnik

Helena i Franciszek Kahle

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27Galeria zdjęć: Jubileusz 50 lecia 2022

1 ... 4 5 6 7 8 ... 17