Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Transport na wybory

Piknik ekologiczny. Zapraszamy!!!

Jubileusz Małżeństw 2024

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, nazywany popularnie „Złotymi Godami”, to wyjątkowa okazja do świetowania pięknego i trwałego związku między dwiema osobami. To pięćdziesiąt lat wspólnego życia, miłości, i wzajemnego wsparcia, co zasługuje na wyjątkową uwagę i gratulacje.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Bojadłach 5 marca br. odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Swiętowały pary , które w ubiegłym roku 2023 obchodziły 50 - lecie pożycia małżeńskiego.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

Janina i Zenon Filipczak

Grażyna i Tadeusz Grygielscy

Halina i Stanisław Kaliscy

Elżbieta i Stanisław Krajewscy

Stanisława i Jan Materna

Aurelia i Marian Mitela

Wszystkim parom, które zostały odznaczone serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy zdrowia oraz miłości na kolejne, wspólne lata !!!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Jubileusz 2024

Pełnomocnictwo do głosowania w Wyborach 7.04.2024

Pełnomocnictwo do głosowania - Wybory Samorządowe 7 kwietnia 2024

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać do 29 marca 2024r.

Miejsce złożenia dokumentów UG Bojadła (wejście B) informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem 68 329-76-02

NOWEFIO-lubuskie lokalnie 2024-2026

 
Mikrodotacje dla młodych/lokalnych organizacji i grup nieformalnych w województwie lubuskim.
Zaproszenie na szkolenie on-line.
 
Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” wspólnie z Fundacją Rozwoju Holistycznego 05.03.2024 r. rozpoczęły nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „NOWEFIO –lubuskie lokalnie 2024-2026”- edycja 2024, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Nabór prowadzony będzie do 26.03.2024 r., do godz. 13:00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: nowefio.lubuskie@gmail.com
 
Kto może ubiegać się o mikrodotację?
 
 • Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mająca siedzibę w województwie lubuskim i wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.
 • Lokalna organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mająca siedzibę w województwie lubuskim. Roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.
 • Grupa nieformalna to nie mniej niż trzy pełnoletnie osoby, zamieszkujące na terenie województwa lubuskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPiW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. Patronem).
 • Patron to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mający siedzibę lub jednostkę organizacyjną w województwie lubuskim (oddział terenowy) lub/i prowadzi działania statutowe na rzecz wspierania grup nieformalnych na terenie całego kraju.
 
Jaka jest pula środków?
 
480 000,00 zł
 
Jaka jest wysokość wsparcia?
 
Młode/lokalne organizacje - do 6 000 zł
Grupy nieformalne występujące samodzielnie i z Patronem - do 6 000 zł
 
Na co może zostać wykorzystane wsparcie?
 1. Młode/lokalne organizacje mogą wykorzystać środki na:
 • zakup sprzętu biurowego; sprzętu związanego z obszarem działań organizacji; koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną; pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju;
 • na realizację lokalnych inicjatyw, przedsięwzięć, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW.
 1. grupy nieformalne (występujące samodzielnie lub z Patronem) mogą wykorzystać środki na:
 • na realizację lokalnych inicjatyw, przedsięwzięć mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 UoDPPioW (w tym możliwe jest przeznaczenie maks 20% wartości wnioskowanej dotacji na zakup sprzętu, pod warunkiem że jest niezbędny do realizacji danej inicjatywy i uzasadniony).
Kryteria i sposób wyboru projektów:
Kryteria i sposób wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie konkursu oraz w załącznikach: karty oceny – omawiane będą podczas szkoleń, a udostępnione zostały na stronie internetowej projektu: www.lubuskielokalnie.fam.org.pl.
 
Szkolenie online:
 1. szkolenie dla młodych/lokalnych organizacji: 11.03.2024 r. godzina 13:00
link do spotkania on-line:
 1. szkolenie dla Patronów i grup nieformalnych : 13.03.2024 r. godzina 13:00
link do spotkania on-line:
 1. szkolenie dla przedstawicieli i mieszkańców sołectw gmin o najniższym poziomie aktywności społecznej tzw. Białych Plam: 14.03.2024 r. godzina 13:00
 
Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania! Wystarczy klikną w link.
Gdzie uzyskać informacje?
Na stronie www.lubuskielokalnie.fam.org.pl zamieszczone zostały Regulamin konkursu wraz załącznikami. Zachęcamy również do korzystania z naszego wsparcia.
 
Kontakt:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”
ul. Lipowa 1
66-003 Zabór
Tel.: 603 505 517
e-mail: nowefio.lubuskie@gmail.com
 
Fundacja Rozwoju Holistycznego
ul. Pomorska 34
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 600 676 083
e-mail: fundacja.frh@gmail.com
 

Otwarty konkurs ofert na „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej”

Załącznik do Zarządzenia
Nr 0050.14.2024
Wójta Gminy Bojadła
z dnia 26.02.2024r
 
Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Bojadła ogłasza otwarty konkurs ofert na „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej”:
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację;

1. Wspieranie i upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Bojadła w różnych dyscyplinach sportu.
2. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej mieszkańców gminy.
3. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2024r. : 31.500 zł.
W roku ogłoszenia konkursu nie realizowano zadań, o których mowa powyżej. Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Bojadła lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej „ustawa”).
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie .
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta między oferentem a Gminą Bojadła.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania
1.Termin realizacji zadania – 2024 rok z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
IV. Termin składania ofert
1.W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy.
2.Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia w sprawiewzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są u pracownika Urzędu Gminy Bojadłzajmującego się promocją i sportem.
3.Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4.Do ofert należy dołączyć:
1)aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2)w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta-(ów),
3)statut organizacji,
5.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” i nazwą zadania w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35 w terminie do dnia 18 marca 2024 r. do godz.15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy w Bojadłach. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone na innych drukach, niekompletne, albo wpłyną pocztą po tym terminie.
 
 
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową.
 2. Kryteria oceny złożonych ofert:
  1. merytoryczna wartość oferty,
  2. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych o odpowiednich kwalifikacjach  i  zasobów rzeczowych,
  3. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
  4. zakres finansowania oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowa współpracą z Gminą Bojadła w zakresie zleconych zadań, w szczególności pod katem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  5. w przypadku zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia realizacji zadania, planowany przez organizację pozarządową lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
 3. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Bojadła ocenę projektu. Wójt Gminy Bojadła podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
 
VI. Postanowienia końcowe.
 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczenia we wszystkich materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Bojadła.
 2. Dotowany podmiot będzie zobowiązany do:
  1. wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania,
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa powyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej, która nie ogranicza prawa Gminy Bojadła do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojadła oraz  opublikowane na stronie internetowej  www.bojadla.pl i bip.bojadla.pl

Załączniki

Zbiórka elektrośmieci

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2024 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Bojadła
w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bojadła w 2024 roku, zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie gminy Bojadła w 2024 r. ”
Konsultacje rozpoczną się w dniu 1 lutego 2024 r. a zostaną zakończone w dniu 29 lutego 2024 r. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a jej wyniki nie są wiążące.
W konsultacjach wziąć udział mogą mieszkańcy gminy Bojadła, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Bojadła oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt.
Forma konsultacji
Pisemne wyrażenie opinii na adres: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35 , 66 – 130 Bojadła.

Rolniku złóż wniosek w terminie 01.02-29.02.2024

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
powinien gromadzić faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

 5,84 zł * średnia roczna liczba świń

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni
 
Wzór wniosku w załącznikach.
Wnioski wraz z załącznikami składamy do Pok nr 2A lub do Sekretariatu.
 
Osoba prowadząca : Ewa Łysiak , tel. 683297601 e-mail: e.lysiak@bojadla.pl

 

Załączniki

Badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 17