Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Rozporządzenie wojewody lubuskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry

Informacja o wodzie w Pyrniku i Młynkowie

UWAGA!
Dotyczy: odbiorców wody we wsiach –
Pyrnik i Młynkowo.
 
W związku z włączeniem przepompowni na wodociągu przesyłowym do miejscowości Pyrnik informuję, że w dniu 16.08.2022 r. (wtorek) może wystąpić czasowe zakłócenie dostawy wody. Za utrudnienia przepraszamy.
WÓJT   GMINY
/-/ Krzysztof Gola

Zarządzenie Wójta Gminy Bojadła w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Załączniki

Czasowe braki w dostawie wody

UWAGA!
Dotyczy: odbiorców wody we wsiach –
Pyrnik i Młynkowo.
 
W związku z przełączeniem wodociągu przesyłowego do miejscowości Pyrnik informuję, że w dniach 09-10.08.2022 r. (wtorek, środa) mogą wystąpić czasowe zakłócenia dostaw wody. Za utrudnienia przepraszamy.
WÓJT   GMINY
/-/ Krzysztof Gola

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bełcze, Gmina Bojadła.

Informacja o wodociągu

OGŁOSZENIE
 
Informujemy mieszkańców korzystających z wodociągu publicznego w Bojadłach (Bojadła, Klenica, Przewóz, Kartno, Pyrnik i Młynkowo) o okresowym wystąpieniu spadku ciśnienia wody w sieci.
Spadek ciśnienia spowodowany jest dużym poborem wody przez mieszkańców do podlewania ogródków oraz poborem wody do celów technologicznych przez firmy wykonujące roboty drogowe na terenie gminy Bojadła (budowa drogi Bełcze Susłów, budowa dróg na terenie Bojadeł w ramach robót poscaleniowych, budowa mostu i nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282)
Jednocześnie zwracamy się prośbą o ograniczenie poboru wody z wodociągu do podlewania ogródków i trawników w związku z suszą hydrologiczną.
 
 
                                                                                                                                                                                Z-ca Wójta
                                                                                                                                                                           Ryszard Piwowar

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w świetlicy środowiskowej w miejscowości Klenica, Bełcze i Bojadła

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej w miejscowości  Klenica, Bełcze i Bojadła
Praca na podstawie umowy – zlecenie ( 3 razy w tygodniu po 3 godziny).
1. Wymagania niezbędne
•             ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub innym przygotowującym do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
•             posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych.
•             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
•             doświadczenie pracy z dziećmi minimum 2 lata.
2. Wymagania dodatkowe
•             kreatywność,
•             komunikatywność,
•             umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
•             umiejętność pracy zarówno samodzielnie jak i w zespole
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•             opieka nad wychowankami po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych,
•             pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji,
•             pomoc dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
•             tworzenie harmonogramu pracy świetlicy,
•             pomoc w organizacji imprez profilaktycznych.
4. Wymagane dokumenty:
•             CV oraz list motywacyjny
•             Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 
5. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach  lub przesłać na adres : Urząd Gminy Bojadła  ul. Sulechowska 35 66-130 Bojadła w terminie do dnia 26 sierpnia br .

Harmonogram Szczepień na wściekliznę w Gminie Bojadła

HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ W GMINIE BOJADŁA
25.07.2022 r. (PONIEDZIAŁEK)
- KARTNO – 1645 - 1700
- PÓLKO – 1715 - 1730
- SOSNÓWKA - 1745 - 1800
- SUSŁÓW - 1810 - 1830
- SIADCZA – 1840 – 1900

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku!!!

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
 
                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.
 
Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Przerwa w dostawie wody !!!

O G Ł O S Z E N I E !
 
Informuję, że w dniu dzisiejszym tj. 13.07.2022 r. (środa) w godz. 9.00 - 11.00 w Bojadłach, Klenicy, Przewozie, Kartnie i Wirówku nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
1 2 3 4 5 6 ... 12