Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Plan kontroli zbiorników bezodpływowych

Ogłoszenie dotyczące kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bojadła
Plan kontroli
Lp.
Kontrolowany:
Właściciele nieruchomości
położonych na terenie Gminy
Liczba
planowanych
kontroli
Kontrolujący
Termin kontroli
 
1
Susłów, Sosnówka, Pólko
30
 
 
 
 
Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Bojadła
 
II kwartał 2023 
2
Klenica, Kliniczki
80
3
Bojadła, Karczemka
60
 
III kwartał 2023 
4
Siadcza, Przewóz
40
5
Bełcze
40
IV kwartał 2023 
6
Kartno
30
7
Młynkowo, Pyrnik
95
I kwartał  2024
8
Nieruchomości, nie skontrolowane wg harmonogramu
 
II kwartał  2024
 
W najbliższym czasie  przewiduje się następujące kontrole:
16 maja 2023 – Susłów
18 maja 2023 – Pólko
22 maja 2023 – Sosnówka
Kontrole będą odbywały się w godzinach 9:00 – 14:00.
W związku z powyższym każdy właściciel powinien:
– posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Bojadła,
– gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi. Zarówno umowę, jak i dowód opłaty, trzeba okazać podczas kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Przepisy wymagają, by zbiornik był opróżniany adekwatnie do zużycia wody, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
Wobec powyższego prosimy właścicieli nieruchomości o przygotowywanie powyższych dokumentów.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za ww. usługę. Eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 7,5 m3/d należy dodatkowo zgłosić do Urzędu Gminy.
Osoby, które mają możliwość stawienia się na kontrole w Urzędzie z wymaganymi dokumentami, proszę o  kontakt telefoniczny 68 329 76 01 w celu umówienia dogodnego terminu.
Wójt Gminy Bojadła
/-/  Krzysztof Gola

II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych

Największe wydarzenie dla organizacji pozarządowych w Polsce odbędzie się w Kielcach!

Już w czerwcu odbędą II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO.

Drugą edycję targów NGO-EXPO zaplanowano na 29-30 czerwca. Tak jak w zeszłym roku, wielkie święto społeczników odbędzie się w Targi Kielce S.A.

Wszystkie informacje o rejestracji gości i wystawców, a także aktualności dostępne są na stronie: https://targingo.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Głównym organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wydarzenie objął Patronatem Honorowym Wiceprezes Rady Ministrów Prof. Piotr Gliński.

Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO będą platformą do wymiany doświadczeń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat działalności organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej.

Współorganizatorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Fundacja imienia Stefana Artwińskiego oraz Fundacja Muza Dei

Partnerami Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO są: Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, Ogólnopolski Związek Kół Gospodyń Wiejskich oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

Dofinansowania PFRON do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych

Turnusy rehabilitacyjne - dofinansowanie PFRON
 
Turnusy rehabilitacyjne przeznaczone są tylko dla osób z niepełnosprawnościami i nie są tym samym co pobyty w sanatoriach dofinansowane z NFZ.
Turnusy mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania oraz pobudzają rozwój osobisty. Szczególną wagę przykłada się do aktywności społecznej
i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.
 
Jak i gdzie złożyć wniosek?
 
Preferowaną formą składania wniosków jest forma elektroniczna.
Złożenie wniosku przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/, jest szybsze i mniej czasochłonne oraz pozwala na uniknięcie kolejek, które wiążą się z wizytą w urzędzie.
Aby złożyć wniosek w SOW należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres e-mail.
Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie lubuskim. 
 
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny - dofinansowanie PFRON
 
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Znajdziesz tu limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz wysokość udziału własnego wnioskodawcy
w kosztach zakupu.
 
Jak i gdzie złożyć wniosek?
 
Preferowaną formą składania wniosków jest forma elektroniczna.
Złożenie wniosku przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/, jest szybsze i mniej czasochłonne oraz pozwala na uniknięcie kolejek, które wiążą się z wizytą w urzędzie.
Aby złożyć wniosek w SOW należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres e-mail.
Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie lubuskim.
 
Skontaktuj się z właściwym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:
 
1. PCPR w Gorzowie Wlkp.: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7, tel. 95 733 04 60 e-mail: pcpr@powiatgorzowski.pl
2. GCPR w Gorzowie Wlkp.: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42, tel. 95 715 13 65 e-mail: sekretariat@gcprgorzow.pl
3. PCPR w Krośnie Odrzańskim: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 B, tel. 68 383 02 05;e-mail: sekretariat@pcpr.powiatkrosnienski.pl
4. PCPR w Międzyrzeczu: 66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, tel. 95 742 84 71 e-mail: sekretariat@pcprmiedzyrzecz.pl
5. PCPR w Nowej Soli: 67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1A, tel. 68 457 43 34 e-mail:pcpr@powiat-nowosolski.pl
6. PCPR w Słubicach: 69-100 Słubice, ul. Sienkiewicza 28, tel. 95 758 21 40 e-mail: pcpr@powiatslubicki.pl
7. PCPR w Drezdenku: 66-530 Drezdenko, ul. Kościuszki 31, tel.  95 763 70 42 e-mail: sekretariat.pcpr@pcprdrezdenko.pl
8. PCPR w Sulęcinie: 69-200 Sulęcin, ul. Daszyńskiego 49, tel. 95 755 07 53 e-mail: pcpr@pcprsulecin.pl
9. PCPR w Świebodzinie: 66-200 Świebodzin, ul. Żaków 3, tel. 68 475 53 52 e-mail: biuro@pcpr.swiebodzin.pl
10. PCPR we Wschowie: 67-400 Wschowa, Plac Kosynierów 1 C, tel. 65 540 17 59 e-mail: pcprwschowa@o2.pl
11. PCPR w Zielonej Górze: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5, tel. 68 452 75 52 e-mail: sekretariat@pcpr.powiat-zielonogorski.pl
12. MOPS w Zielonej Górze: ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, tel. 68 411 51 17, e-mail: biuro@mops.zgora.pl
13. PCPR w Żaganiu: 68-100 Żagań, ul. Śląska 1, tel. 68 477 77 71, e-mail: sekretariat@pcpr.zagan.pl
14. PCPR w Żarach: 68-200 Żary, ul. Artylerzystów 6, tel. 68 363 06 84, e-mail: pcpr@pcprzary.pl
 

Ogłoszenie dotyczące kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bojadła

Wójt Gminy Bojadła informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) prowadzi się ewidencję:
 
1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3. Umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
 
Na podstawie art. 9u ww. ustawy Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez mieszkańców i przedsiębiorców. Mając powyższe na uwadze pracownicy Urzędu Gminy w Bojadłach rozpoczną kontrole nieruchomości w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania sposobu pozbywania się z ich terenu nieczystości ciekłych.
W związku z powyższym każdy właściciel powinien:
– posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Bojadła,
– gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi. Zarówno umowę, jak i dowód opłaty, trzeba okazać podczas kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Przepisy wymagają, by zbiornik był opróżniany adekwatnie do zużycia wody, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 
Wobec powyższego prosimy właścicieli nieruchomości o przygotowywanie powyższych dokumentów.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za ww. usługę. Eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 7,5 m3/d należy dodatkowo zgłosić do Urzędu Gminy.
 
Warto wiedzieć, że każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej przy istniejącej sieci kanalizacyjnej ma obowiązek się do niej przyłączyć. Wynika to wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
 
Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.
 
Kontrole rozpoczną się od maja 2023 r., będą odbywały się zarówno terenowo jak i w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła w pokoju nr 2a. Osoby, które mają możliwość stawienia się na kontrole w Urzędzie z wymaganymi dokumentami, proszę o  kontakt telefoniczny 68 329 76 01 w celu umówienia dogodnego terminu.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach

Załączniki

Zebranie odnośnie scalania gruntów w Klenicy

Wójt Gminy Bojadła informuje właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Klenica, iż w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00. w Sali Wiejskiej w Klenicy odbędzie się zebranie wiejskie. Przedmiotem zebrania będzie omówienie kwestii związanych ze scaleniem gruntów w miejscowości Klenica.
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bojadła
dotyczące dofinansowania
usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku
 
Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bojadła w 2023 roku.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem w 2023 r. azbestu i wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji mogą  złożyć do Urzędu Gminy Bojadła (pokój nr 2a) stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła lub na stronie internetowej www.bojadla.pl. Ilość odpadów zawierających azbest planowana do usunięcia w 2023 r. powinna być podana na podstawie dokładnego obmiaru.
Kosztami obejmującymi dofinansowanie w wysokości 70% będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów wkład własny wnioskodawcy.
Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Załączniki

Konsultacje Społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Terytorialnego do 2030 r.

Szanowni Mieszkańcy !
Zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie konsultacyjne w związku z rozpoczęciem prac nad wspólnym dokumentem dla dziewięciu gmin, które tworzą obszar współpracy w ramach podpisanego porozumienia.
Spotkanie będzie okazją do podzielenia się z nami spostrzeżeniami w zakresie przyszłego rozwoju gminy jak i całego obszaru porozumienia, do którego należy nasza gmina. Chcemy Państwa zaprosić do dyskusji nt. rozwoju turystyki, sfery społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska czy ładu przestrzennego.
Gmina Bojadła   wchodzi w skład partnerstwa gmin:  Trzciel, Pszczew, Przytoczna, Szczaniec, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Zbąszynek.  Naszym celem jest wspólne przygotowanie Strategii Rozwoju Terytorialnego do 2030 r., która wyznaczy kierunki wspólnego działania i starania się o środki finansowe.
 
W dniu 28 marca odbędzie się otwarte spotkanie  -  warsztaty diagnostyczno-strategiczne w ramach opracowania niniejszej strategii w godzinach   15-17   w Gminnym Ośrodku Kultury na małej Sali na parterze.
 
Serdecznie Zapraszamy!

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

OGŁOSZENIE

Informuję, że Gmina Bojadła zamierza przystąpić do programu ogłoszonego przez NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego głównym celem jest zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa takich jak: folie rolnicze, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą na terenie Gminy Bojadła.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym w terminie do dnia 15 marca 2023 r. (środa) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Bojadła mogą zgłaszać się do udziału w programie wypełniając formularz informacyjny wraz z klauzulą RODO.
 
Formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.
 
Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie prac polegających na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Warunkiem odbioru odpadów od osób i podmiotów, które zgłosiły się do programu jest otrzymanie dofinansowania przez Gminę Bojadła ze środków NFOŚiGW na ten cel.
W przypadku małego zainteresowania programem ze strony rolników i podmiotów Gmina Bojadła nie przystąpi do usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
 

Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola 

Załączniki

SP ZOZ w Sulechowie

SPZOZ Sulechów to znana placówka medyczna  położona na terenie woj. Lubuskiego, która strukturalnie jest podporządkowana Powiatowi Zielonogórskiemu.
W Sulechowskiej lecznicy jest osiem oddziałów w tym dwa kliniczne, blok operacyjny i osiem poradni specjalistycznych. Szpital dysponuje tomografem komputerowym, mammografem, pracownią endoskopii. Realizowane są także świadczenia w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii.
Placówka znana jest szczególnie z wykonywania szeregu zabiegów ginekologicznych metodą laparoskopową (również u kobiet w ciąży). Dwie w pełni wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, sale operacyjne dedykowane są do leczenia chorób nowotworowych.
Oddział ginekologii i położnictwa niejednokrotnie został wyróżniony w rankingu „rodzić po ludzku”.
Powiązanym z nim oddziałem jest neonatologia- poświęcona nowonarodzonym maluchom.
Kolejnym wartym wspomnienia oddziałem (klinicznym) jest oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Zakresem swoich działań obejmuje zarówno obszar chirurgii ogólnej jaki i chirurgii onkologicznej. Wykonywana jest bardzo duża ilość zabiegów, nowoczesnymi metodami, leczenia raka piersi i nowotworów w obrębie jamy brzusznej - co zostało powszechnie docenione przez pacjentów.
Oczywiście nie byłoby takich możliwości operacyjnych gdyby nie oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Nowoczesne  wyposażenie oddziału daje pełny zakres monitorowania czynności życiowych, wykonywania licznych badań diagnostycznych – skutecznego leczenia.
Lokalizacja  oddziału, jego położenie w bezpośrednim sąsiedztwie bloku operacyjnego daje pacjentom poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
Szybką i kompleksową diagnostykę zapewnia oddział wewnętrzny.
 Leczone są tu choroby układu krążenia, układu oddechowego, chorób metabolicznych, endokrynologicznych i neurologicznych. Oddział prowadzi salę intensywnego nadzoru kardiologicznego. Dysponuje między innymi nowoczesną aparaturą do prób wysiłkowych i pracownią endoskopową.
Wiedząc jak ważnym aspektem powrotu do zdrowia jest rehabilitacja, poświęcony jej został osobny budynek. Na tym dużym oddziale prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa, która dla jednego pacjenta trwa od 3 do 6 tygodni.
Poradnie znajdujące się na terenia szpitala dają możliwość szybkiej diagnostyki, konsultacji jak i współpracy z oddziałami, co pozwala skrócić czas oczekiwania pacjentów na przyjęcie na oddział.
Wysoki standard usług w SPZOZ w Sulechowie to nie tylko nowoczesna jednostka  o unikatowej intymności, ale przede wszystkim wzorowej opiece. W szpitalu zatrudnieni są najwyższej klasy specjaliści i lekarze (z tytułami naukowymi) jaki pielęgniarki oddające serce swojej pracy.
Szpital współpracuje także z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Szereg inwestycji poczynionych w ostatnim czasie  w SPZOZ daje możliwość nowoczesnej diagnostyki jak i leczenia. W najbliższym okresie (do kwietnia b.r.) rozpocznie się remont oddziału rehabilitacji. Pierwszy etap obejmować będzie prace z zakresu remontu zewnętrznego budynku i pochłonie kwotę około 10 mln. złotych, a zakończony powinien zostać do końca bieżącego roku. Drugi etap prac to zmiany wewnątrz budynku. Zmianie ulegnie także wyposażenie oddziału. Koszt drugiego etapu to 5-7 milionów złotych.
Szpital dzięki swoim strukturom i wyposażeniu także w czasie pandemii służył pacjentom w najlepszy możliwy sposób. Został przekształcony w szpital jednoimienny, co wiązało się z przekwalifikowaniem się personelu ze specjalistów chirurgów położników i innych specjalności w specjalistów zakaźników. To tu rodziły przyszłe matki zarażone wirusem SARS.
Serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy chcieli i chcą pracować w SPZOZ Sulechów. Wasze oddanie w pracy dla mieszkańców jest nie do ocenienia.
 
Dziękuję
Starosta Krzysztof Romankiewicz.
1 2 3 4 5 6 ... 19