Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia spalania paliw.

 
Zielona Góra, 04 listopada 2022 r.
DŚ.II.721.1.1.2022

OGŁOSZENIE

   Na podstawie art. 96 ust. 1 i ust. 5, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), oraz art. 30, art. 39 ust.1, pkt 1-5, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.)
 
Zarząd Województwa Lubuskiego
informuje
o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie:
1. wprowadzenia na obszarze w województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – uchwała nr XLVI/732/18,
 
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 04.11.2022 r. do 25.11.2022 r. Z projektem uchwały można zapoznać się w Departamencie Środowiska (w Wydziale Pozwoleń i Programów), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze, pokój nr 101 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (www.bip.lubuskie.pl w zakładce Ochrona środowiska/ uchwały antysmogowe).
   W ramach konsultacji społecznych, Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 17.11.2022 r. od godz. 11.00 do godz. 13.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w następujących formach: 
● pisemnie na adres:
Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

● ustnie do protokołu,
● za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.dsr@lubuskie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego.
 
Z poważaniem
Łukasz Porycki
Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją