Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Czasowe braki w dostawie wody

UWAGA!
Dotyczy: odbiorców wody we wsiach –
Pyrnik i Młynkowo.
 
W związku z przełączeniem wodociągu przesyłowego do miejscowości Pyrnik informuję, że w dniach 09-10.08.2022 r. (wtorek, środa) mogą wystąpić czasowe zakłócenia dostaw wody. Za utrudnienia przepraszamy.
WÓJT   GMINY
/-/ Krzysztof Gola

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bełcze, Gmina Bojadła.

Informacja o wodociągu

OGŁOSZENIE
 
Informujemy mieszkańców korzystających z wodociągu publicznego w Bojadłach (Bojadła, Klenica, Przewóz, Kartno, Pyrnik i Młynkowo) o okresowym wystąpieniu spadku ciśnienia wody w sieci.
Spadek ciśnienia spowodowany jest dużym poborem wody przez mieszkańców do podlewania ogródków oraz poborem wody do celów technologicznych przez firmy wykonujące roboty drogowe na terenie gminy Bojadła (budowa drogi Bełcze Susłów, budowa dróg na terenie Bojadeł w ramach robót poscaleniowych, budowa mostu i nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282)
Jednocześnie zwracamy się prośbą o ograniczenie poboru wody z wodociągu do podlewania ogródków i trawników w związku z suszą hydrologiczną.
 
 
                                                                                                                                                                                Z-ca Wójta
                                                                                                                                                                           Ryszard Piwowar

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w świetlicy środowiskowej w miejscowości Klenica, Bełcze i Bojadła

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej w miejscowości  Klenica, Bełcze i Bojadła
Praca na podstawie umowy – zlecenie ( 3 razy w tygodniu po 3 godziny).
1. Wymagania niezbędne
•             ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub innym przygotowującym do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
•             posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych.
•             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
•             doświadczenie pracy z dziećmi minimum 2 lata.
2. Wymagania dodatkowe
•             kreatywność,
•             komunikatywność,
•             umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
•             umiejętność pracy zarówno samodzielnie jak i w zespole
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•             opieka nad wychowankami po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych,
•             pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji,
•             pomoc dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
•             tworzenie harmonogramu pracy świetlicy,
•             pomoc w organizacji imprez profilaktycznych.
4. Wymagane dokumenty:
•             CV oraz list motywacyjny
•             Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 
5. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach  lub przesłać na adres : Urząd Gminy Bojadła  ul. Sulechowska 35 66-130 Bojadła w terminie do dnia 26 sierpnia br .

Harmonogram Szczepień na wściekliznę w Gminie Bojadła

HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ W GMINIE BOJADŁA
25.07.2022 r. (PONIEDZIAŁEK)
- KARTNO – 1645 - 1700
- PÓLKO – 1715 - 1730
- SOSNÓWKA - 1745 - 1800
- SUSŁÓW - 1810 - 1830
- SIADCZA – 1840 – 1900

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku!!!

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
 
                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.
 
Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Przerwa w dostawie wody !!!

O G Ł O S Z E N I E !
 
Informuję, że w dniu dzisiejszym tj. 13.07.2022 r. (środa) w godz. 9.00 - 11.00 w Bojadłach, Klenicy, Przewozie, Kartnie i Wirówku nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór na zastępstwo na stanowisku urzędniczym ds. rolnych i ochrony środowiska

Wójt Gminy Bojadła 
ogłasza nabór 
na zastępstwo na  stanowisku urzędniczym
ds. rolnych i ochrony środowiska 
w Urzędzie Gminy  Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
 
I  Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy  Bojadła
ul. Sulechowska 35 , 66-130 Bojadła
II  Określenie stanowiska
 Stanowiska d/s . rolnych i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojadła.
III  Miejsce pracy
Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
IV  Nawiązanie stosunku pracy:
  1. Nawiązanie stosunku pracy od dnia 25 lipca 2022 r.
  2. Forma zatrudnienia:            umowa na zastępstwo za nieobecnego pracownika.
  3. Wymiar czasu pracy:          pełny etat.
V  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
1.  Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
      przestępstwo skarbowe,
  4) nieposzlakowana opinia,
  5) wykształcenie wyższe – administracyjne, związane z ochroną środowiska lub pokrewne ,
  6)  staż pracy ( preferowane zatrudnienie w jednostkach administracji    
      publicznej ) minimum odbyty staż w jednostkach administracyjnych,
  7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 
2.   Wymagania dodatkowe od kandydatów:
   1)  znajomość obsługi  podstawowych programów komputerowych (MS Excel, MS Word),
   2) znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania
       administracyjnego ,
  
 
VI   Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy
 
1) Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.
2) Nadzór w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych oraz pielęgnacji zieleni na terenach Gminy.
3) Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach.
5) Prowadzenie zadań określonych w ustawach: o ochronie zwierząt, o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej.
6) Prowadzenie spraw związanych z organizacją grzybowisk i utylizacją padłych zwierząt.
7) Kontrola zasiewów w zakresie ustawy o nasiennictwie i narkomanii.
8) Współdziałanie ze służbą ochrony roślin w celu sygnalizacji występowania chwastów, chorób i szkodników w uprawach oraz nadzór nad ich zwalczaniem.
9) Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania niektórych chorób zwierzęcych.
10) Współdziałanie w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym, zagrożeniom środowiska.
11) Wykonywanie zadań związanych z leśnictwem, łowiectwem w zakresie określonym przepisami ustaw oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami.
12) Prowadzenie ewidencji i nadzór nad eksploatacją rowów i kanałów melioracyjnych.
13) Współdziałanie z instytucjami w zakresie konserwacji rowów i kanałów melioracyjnych.
14) Organizacja i nadzór nad cmentarzem komunalnym w oparciu o obowiązujące przepisy.
15) Prowadzenie spraw mających na celu obsługę i zabezpieczenie ochrony przed powodzią.
16) Proponowanie ujęcia w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych i nieleśnych do zalesienia.
17) Prowadzenie wszelkich spraw w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentów, przygotowanie projektów decyzji, sporządzanie listy wypłat.
18) Prowadzenie spraw w związku z klęskami żywiołowymi (powódź, susza).
19) Uczestnictwo w komisjach oceniających szkody rolników.
20) Współpraca z związkami rolniczymi i ODR Kalsk.
21)Realizowanie różnego rodzaju programów mających na celu ochronę środowiska, kształtowanie i zagospodarowanie terenów Gminy,
23) Wykonywanie całokształtu zadań związanych z ochroną środowiska na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, a w szczególności: wycinki, nasadzeń i pielęgnacji drzew i krzewów oraz ustawy o ochronie przyrody.
24) Prowadzenie wszelkich spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.
25) Sporządzanie sprawozdań w zakresie korzystania ze środowiska, sprawozdań do GUS.
26) Przygotowanie i przekazanie danych do wystawienia faktur.
27) Realizacja zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju, zawartych w wyciągu
 
 VII   Wymagane dokumenty:
 
1)  list motywacyjny
2) curriculum (CV) wraz ze zdjęciem,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje ( oryginały lub kopie
     potwierdzone za zgodność z oryginałem )
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z
     oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie toczącym
     się postępowaniu karnym,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
    z praw publicznych,
6) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego   pracodawcy stwierdzającego staż pracy ( inne dokumenty według uznania kandydata)
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych
      zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru
      zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
      n UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych
     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), ( Dz.U UE. L. 119.1 z 04.05.2016r. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2018r. poz. 1260 )
Treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Bojadła w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła – dostępna jest do zapoznania się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
 
 Dokumenty aplikacyjne po zakończonym postępowaniu w sprawie naboru na w/w
 stanowisko zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek. W przypadku wyłonienia  kandydata na w/w stanowisko pracy, przed zawarciem stosunku
 pracy kandydat winien dostarczyć dokumenty o nie figurowaniu w kartotece karnej
 Krajowego Rejestru Karnego.
 Kserokopie dokumentów składane w ramach naboru kandydat potwierdza za zgodność z oryginałem własnoręcznie.
 
  VIII.   Określenie terminu i miejsca składania dokumentów
              
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych odpowiednio kopertach na  adres: Urząd Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła z dopiskiem:   „Nabór na stanowisko ds. rolnych i ochrony środowiska”
 w terminie do 20 lipca 2022 r. do godz. 15.00 ( sekretariat Urzędu ).
 W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu Gminy
 w Bojadłach ( data stempla pocztowego – data nadania nie ma znaczenia ).
 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
 
Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z kandydatem jest Sekretarz Gminy Ryszard Piwowar tel. ( 68) 3297608 , 
 
 
 
Bojadła 06.07.2022 r.                                                           
 
                                                                                                                         Wójt
                                                                                                          /-/   Krzysztof Gola

Załączniki

Przetarg ustny na nieruchomość w Klenicy

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Klenicy, Gmina Bojadła.

Załączniki

ALERT RCB

1 ... 3 4 5 6 7 ... 16