Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach

Załączniki

Zebranie odnośnie scalania gruntów w Klenicy

Wójt Gminy Bojadła informuje właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Klenica, iż w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00. w Sali Wiejskiej w Klenicy odbędzie się zebranie wiejskie. Przedmiotem zebrania będzie omówienie kwestii związanych ze scaleniem gruntów w miejscowości Klenica.
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bojadła
dotyczące dofinansowania
usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku
 
Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bojadła w 2023 roku.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem w 2023 r. azbestu i wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji mogą  złożyć do Urzędu Gminy Bojadła (pokój nr 2a) stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła lub na stronie internetowej www.bojadla.pl. Ilość odpadów zawierających azbest planowana do usunięcia w 2023 r. powinna być podana na podstawie dokładnego obmiaru.
Kosztami obejmującymi dofinansowanie w wysokości 70% będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów wkład własny wnioskodawcy.
Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Załączniki

Konsultacje Społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Terytorialnego do 2030 r.

Szanowni Mieszkańcy !
Zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie konsultacyjne w związku z rozpoczęciem prac nad wspólnym dokumentem dla dziewięciu gmin, które tworzą obszar współpracy w ramach podpisanego porozumienia.
Spotkanie będzie okazją do podzielenia się z nami spostrzeżeniami w zakresie przyszłego rozwoju gminy jak i całego obszaru porozumienia, do którego należy nasza gmina. Chcemy Państwa zaprosić do dyskusji nt. rozwoju turystyki, sfery społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska czy ładu przestrzennego.
Gmina Bojadła   wchodzi w skład partnerstwa gmin:  Trzciel, Pszczew, Przytoczna, Szczaniec, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Zbąszynek.  Naszym celem jest wspólne przygotowanie Strategii Rozwoju Terytorialnego do 2030 r., która wyznaczy kierunki wspólnego działania i starania się o środki finansowe.
 
W dniu 28 marca odbędzie się otwarte spotkanie  -  warsztaty diagnostyczno-strategiczne w ramach opracowania niniejszej strategii w godzinach   15-17   w Gminnym Ośrodku Kultury na małej Sali na parterze.
 
Serdecznie Zapraszamy!

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

OGŁOSZENIE

Informuję, że Gmina Bojadła zamierza przystąpić do programu ogłoszonego przez NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego głównym celem jest zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa takich jak: folie rolnicze, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą na terenie Gminy Bojadła.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym w terminie do dnia 15 marca 2023 r. (środa) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Bojadła mogą zgłaszać się do udziału w programie wypełniając formularz informacyjny wraz z klauzulą RODO.
 
Formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.
 
Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie prac polegających na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Warunkiem odbioru odpadów od osób i podmiotów, które zgłosiły się do programu jest otrzymanie dofinansowania przez Gminę Bojadła ze środków NFOŚiGW na ten cel.
W przypadku małego zainteresowania programem ze strony rolników i podmiotów Gmina Bojadła nie przystąpi do usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
 

Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola 

Załączniki

SP ZOZ w Sulechowie

SPZOZ Sulechów to znana placówka medyczna  położona na terenie woj. Lubuskiego, która strukturalnie jest podporządkowana Powiatowi Zielonogórskiemu.
W Sulechowskiej lecznicy jest osiem oddziałów w tym dwa kliniczne, blok operacyjny i osiem poradni specjalistycznych. Szpital dysponuje tomografem komputerowym, mammografem, pracownią endoskopii. Realizowane są także świadczenia w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii.
Placówka znana jest szczególnie z wykonywania szeregu zabiegów ginekologicznych metodą laparoskopową (również u kobiet w ciąży). Dwie w pełni wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, sale operacyjne dedykowane są do leczenia chorób nowotworowych.
Oddział ginekologii i położnictwa niejednokrotnie został wyróżniony w rankingu „rodzić po ludzku”.
Powiązanym z nim oddziałem jest neonatologia- poświęcona nowonarodzonym maluchom.
Kolejnym wartym wspomnienia oddziałem (klinicznym) jest oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Zakresem swoich działań obejmuje zarówno obszar chirurgii ogólnej jaki i chirurgii onkologicznej. Wykonywana jest bardzo duża ilość zabiegów, nowoczesnymi metodami, leczenia raka piersi i nowotworów w obrębie jamy brzusznej - co zostało powszechnie docenione przez pacjentów.
Oczywiście nie byłoby takich możliwości operacyjnych gdyby nie oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Nowoczesne  wyposażenie oddziału daje pełny zakres monitorowania czynności życiowych, wykonywania licznych badań diagnostycznych – skutecznego leczenia.
Lokalizacja  oddziału, jego położenie w bezpośrednim sąsiedztwie bloku operacyjnego daje pacjentom poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
Szybką i kompleksową diagnostykę zapewnia oddział wewnętrzny.
 Leczone są tu choroby układu krążenia, układu oddechowego, chorób metabolicznych, endokrynologicznych i neurologicznych. Oddział prowadzi salę intensywnego nadzoru kardiologicznego. Dysponuje między innymi nowoczesną aparaturą do prób wysiłkowych i pracownią endoskopową.
Wiedząc jak ważnym aspektem powrotu do zdrowia jest rehabilitacja, poświęcony jej został osobny budynek. Na tym dużym oddziale prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa, która dla jednego pacjenta trwa od 3 do 6 tygodni.
Poradnie znajdujące się na terenia szpitala dają możliwość szybkiej diagnostyki, konsultacji jak i współpracy z oddziałami, co pozwala skrócić czas oczekiwania pacjentów na przyjęcie na oddział.
Wysoki standard usług w SPZOZ w Sulechowie to nie tylko nowoczesna jednostka  o unikatowej intymności, ale przede wszystkim wzorowej opiece. W szpitalu zatrudnieni są najwyższej klasy specjaliści i lekarze (z tytułami naukowymi) jaki pielęgniarki oddające serce swojej pracy.
Szpital współpracuje także z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Szereg inwestycji poczynionych w ostatnim czasie  w SPZOZ daje możliwość nowoczesnej diagnostyki jak i leczenia. W najbliższym okresie (do kwietnia b.r.) rozpocznie się remont oddziału rehabilitacji. Pierwszy etap obejmować będzie prace z zakresu remontu zewnętrznego budynku i pochłonie kwotę około 10 mln. złotych, a zakończony powinien zostać do końca bieżącego roku. Drugi etap prac to zmiany wewnątrz budynku. Zmianie ulegnie także wyposażenie oddziału. Koszt drugiego etapu to 5-7 milionów złotych.
Szpital dzięki swoim strukturom i wyposażeniu także w czasie pandemii służył pacjentom w najlepszy możliwy sposób. Został przekształcony w szpital jednoimienny, co wiązało się z przekwalifikowaniem się personelu ze specjalistów chirurgów położników i innych specjalności w specjalistów zakaźników. To tu rodziły przyszłe matki zarażone wirusem SARS.
Serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy chcieli i chcą pracować w SPZOZ Sulechów. Wasze oddanie w pracy dla mieszkańców jest nie do ocenienia.
 
Dziękuję
Starosta Krzysztof Romankiewicz.

XX Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Załączniki

Obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Szanowni Państwo
Zgodnie z przepisami [1] od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm,
czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  https://www.zus.pl/-/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p%C5%82atnik-sk%C5%82adek-powinien-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-profil-na-pue-zus-1?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.
Podstawa prawna:
[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).
 

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną ,,Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!
Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego ,TVP3 Kraków jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz "Zaproś kominiarza". 
 
Szczegóły w załączonych pismach

Załączniki

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bojadła

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła określone zostały Zarządzeniem nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Bojadła z dnia 31 stycznia 2023 r.  Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojadła na rok szkolny 2023/2024 wynikają z ogłoszenia Wójta Gminy Bojadła z dnia 31.01.2023 r.  (Do pobrania poniżej).
 
W sprawach dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się bezpośrednio z sekretariatami szkół: 
Zespół Edukacyjny w Bojadłach – ul. Szkolna 1, 66-130 Bojadła, nr tel. 68 352 33 14, zebojadla@bojadla.pl, https://zebojadla.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Klenicy- ul. Bolesława Chrobrego 68, 66-133 Klenica, 68 352 35 14, spklenica@bojadla.pl, https://www.spklenica.edu.pl

Załączniki

1 ... 4 5 6 7 8 ... 21