Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kupno drewna topolowego

 
 ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA KUPNO DREWNA TOPOLOWEGO OPAŁOWEGO NA PNIU
 1. Dane zamawiającego:
GMINA BOJADŁA
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
 
NIP: 925-14-69-91
REGON: 970770592
Tel: 68 352-33-32 / 68 352-33-69
 
 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż w ilości: 37,94 m3 drewna topolowego opałowego na pniu rosnących na dz. ew. 969/3, 969/7, 983 Klenica, własność Gminy Bojadła.
 1. Wykaz drewna wyznaczonego do sprzedaży:
  1. Drewno opałowe - surowiec  S4 BPK – 37,94 m3
 2. Cena wywoławcza :
4.1 Cena minimalna 64,23 netto / m3
 1. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiot sprzedaży znajduje się na : dz. ew. 969/3, 969/7, 983 Klenica,
Istnieje możliwośćdokonania wizji w terenie. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 5.03.2024 r.do godziny 14.00.
Oferty można składać: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadła, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła lub pocztą e-mail na adres: urzad@bojadla.pl.
 1. Dokumenty jakie oferenci składają wraz z ofertą cenową:
  1.       Formularz ofertowy
 2. Dodatkowe informacje:
  1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli została złożona po terminie lub w niewłaściwym miejscu.
  2. Komisja postępowania wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za  drewno  będące przedmiotem sprzedaży.
  3. W przypadku zaproponowania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej ceny  zostaną wezwani do złożenia dodatkowej oferty.
  4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia drewna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bojadła określony w fakturze VAT w terminie 7 dni.
  5. W przypadku rezygnacji z zakupu Sprzedający zastrzega możliwość wyboru kolejnej oferty z najwyższą ceną.
  6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  7. Transport zakupionego drewna we własnym zakresie.
  8. Dopuszcza się składanie oferty częściowej
 3. Załączniki:                                                                             
  1.  Formularz ofertowy                                                    
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki