Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Przerwa w dostawie wody w Klenicy

O G Ł O S Z E N I E !
 
Wójt Gminy Bojadła informuje, że w dniu 19.01.2022 r. (środa) w godz. 8.00 - 13.00 w Klenicy nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
        Wójt Gminy
   /-/ Krzysztof Gola

Obwieszczenie o dopuszczeniu Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowa mieszalni pasz”

Załączniki

Wójt Gminy ogłasza nabór

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2022r.
 
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:
W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić osoby wskazane przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)        są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2)        nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
3)        nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
4)        akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
 
Zadania komisji konkursowej:
1)        ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
2)        proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3)        proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
4)        rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Bojadła.
 
Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych - upływa z dniem 24 stycznia  2022r.
 
Zgłoszenie - w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” należy złożyć w sekretariacie  Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul.Sulechowska 35, 66-130 Bojadła.

Załączniki

Zarządzenie nr 0050.4.2022 Wójta Gminy Bojadła z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bojadła na rok 2022 z zakresu: „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej”

Załączniki

Odwołanie spotkania w sprawie wyłożenia projektu Studium Gminy

OGŁOSZENIE
 
 
W  związku z sytuacją związaną z Covid-19 spotkanie z dnia 17 stycznia 2022 r. (dotyczące wyłożenia projektu Studium Gminy Bojadła ) w Sali GOK zostało odwołane.
 
                                                                                               Wójt Gminy Bojadła
                                                           /-/ Krzysztof Gola

Drugi przetarg ustny nieograniczony-działka nr 521/7 obręb Klenica, gmina Bojadła, woj. Lubuskie

Zwolnienie od podatku rolnego gruntów otrzymanych w drodze scalenia

W związku z przeprowadzonym scaleniem gruntów w obrębie Bojadła, Wójt Gminy Bojadła informuje, że na mocy art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.) przysługuje zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych otrzymanych w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.
 
Po upływie okresu zwolnienia, zgodnie z art. 12 ust. 6 w/w ustawy stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Powyższe zwolnienie Wójt Gminy Bojadła  przyznaje w drodze decyzji, na wniosek podatnika. Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35 w Bojadłach, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek - piątek 7:15 do 15:15 lub wysłać na adres: Urząd Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35, 66‑130 Bojadła.
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyznanie ulgi;
  • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę;
  • wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innej pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych) albo oświadczenie o pomocy de minimis;
  • oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 68 329 76 13. Dokumenty do pobrania znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Załączniki

Obowiązkowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie

Informuję, mieszkańców Gminy Bojadła o obowiązkowym ochronnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie, któremu zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia.
Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Zmiana godzin płukania Stacji Uzdatniania Wody

OGŁOSZENIE !
Dotyczy odbiorców wody:
W miejscowości Bojadła, Klenica, Przewóz, Kartno,Wirówek.
 
Zmiana terminów płukań w Stacji Uzdatniania Wody:
- 23.12.2021r. (czwartek) w zamian za 24.12.2021r.(piątek)
- 30.12.2021r.(czwartek) w zamian 31.12.2021r.(piątek)
 
W/w w dniach w godzinach 900 - 1100 nastąpi przerwa w dostawach wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Wojt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola

16 grudnia Głośna Próba Syren

1 2 3 4 5 6 ... 9