Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńOchrona środowiska

Informacja o realizacji programu "Czyste Powietrze"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 podpisanego 30.09.2022 r. aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu w celu umieszczenia ich przez Gminę na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Gminy (stan na 30.09.2022 r.):
 
Gmina
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]
Bojadła
77
73
496 220,62 zł
45

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usunięcie azbestu - etap końcowy w 2022r.

Gmina Bojadła informuje, że pozytywnie zakończyła się akcja „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2022 r.”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 12671,75  (słownie: dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden zł siedemdziesiąt pięć gr).
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  w formie dotacji dla Gminy, w kwocie 5987,80 zł, na podstawie umowy nr D22522 z dnia 07.10.2022 r. co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych. W ramach realizacji programu, łącznie usunięto  12,220 Mg  wyrobów zawierających azbest z 5 nieruchomości na terenie gminy.
Zachęcam wszystkich do skorzystania z kolejnej edycji w przyszłym roku tj. 2023 r. W tym celu należy złożyć wstępny wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Bojadła do końca grudnia 2022 r.
Informuję także o możliwości zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkodliwości azbestu dostępnymi na naszej stronie internetowej oraz BIP w zakładce „Azbest”, a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu Urzędu Gminy Bojadła przy ulicy Sulechowskiej 35.
 

Zawiadomienie o przystąpieniu Zarządu Województwa Lubuskiego do realizacji zadania pn. Opracowanie materiału na potrzeby zmian uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018r.

Załączniki

Postępowanie z odpadami ze styropianu

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bojadła w 2022 roku.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem w 2022 r. azbestu i wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji mogą  złożyć do Urzędu Gminy Bojadła (pokój nr 2a) stosowny wniosek
w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła lub na stronie internetowej www.bojadla.pl. Ilość odpadów zawierających azbest planowana do usunięcia w 2022 r. powinna być podana na podstawie dokładnego obmiaru.
Kosztami obejmującymi dofinansowanie w wysokości 70% będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów wkład własny wnioskodawcy.
Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Już od 31 maja 2021 r. wniosek w Programie „Czyste Powietrze” wypełnisz i złożysz w Urzędzie Gminy Bojadła.
W związku z podpisaniem przez Gminę Bojadła porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze od dnia 31 maja 2021 r. został uruchomiony w Urzędzie Gminy Bojadła punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”
W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty spotkania pod numerem telefonu: 68 329 76 01, 68 329 76 11. Takie rozwiązanie usprawni pracę punktu konsultacyjno-informacyjnego i wykluczy oczekiwanie na pomoc przy wypełnieniu wniosków.
 
Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny będzie:
1.  w poniedziałki, w godzinach 14.00-16.00
2. wtorek, piątek  w godzinach  7.15 – 9.15 
3. środa, czwartek w godzinach. 12.00 – 14.00  
Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na wizytę.
 
Więcej informacji dotyczących programu „Czyste powietrze” dostępnych na stronie https://www.czystepowietrze.gov.pl/ oraz na https://portal.wfosigw.zgora.pl/ 

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usunięcie azbestu - etap końcowy.

Gmina Bojadła informuje, że pozytywnie zakończyła się akcja „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2021 r.”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 8 464,79 (słownie: osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery zł siedemdziesiąt dziewięć gr).
Zadanie zostało w 100 % sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  w formie dotacji dla Gminy, w kwocie
8 464,79 zł.
 W ramach realizacji programu, łącznie usunięto  12,908 Mg  wyrobów zawierających azbest z 12 nieruchomości na terenie gminy.
Zachęcam wszystkich do skorzystania z kolejnej edycji w przyszłym roku tj. 2022 r. W tym celu należy złożyć wstępny wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych  w Urzędzie Gminy Bojadła do końca grudnia 2021 r.
Informuję także o możliwości zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkodliwości azbestu dostępnymi na naszej stronie internetowej oraz BIP w zakładce „Azbest”, a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu Urzędu Gminy Bojadła przy ulicy Sulechowskiej 35.
 
 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

OGŁOSZENIE
 
Informuję, że Gmina Bojadła zamierza przystąpić do programu ogłoszonego przez NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego głównym celem jest zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa takich jak: folie rolnicze, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach
i typu Big Bag.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą na terenie Gminy Bojadła.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym w terminie do dnia 8 września 2021 r. (środa) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Bojadła mogą zgłaszać się do udziału w programie wypełniając formularz informacyjny wraz z klauzulą RODO. Formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie uwzględniony.
Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wniosek do NFOŚiGW
o dofinansowanie prac polegających na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Warunkiem odbioru odpadów od osób i podmiotów, które zgłosiły się do programu jest otrzymanie dofinansowania przez Gminę Bojadła ze środków NFOŚiGW na ten cel.
W przypadku małego zainteresowania programem ze strony rolników i podmiotów Gmina Bojadła nie przystąpi do usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
 
                                                                                                         Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                           /-/ Krzysztof Gola

Załączniki

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja lasów i Monitoring i siedlisk przyrodniczych oraz ptaków

Informuję,  że w lasach wszystkich form własności rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024”. Prace nad wielkoobszarową  inwentaryzacją stanu lasu w latach 5 - letniego cyklu obejmują  20 % powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. trakach rozmieszczonych  w sieci 4x4 km.
W związku z powyższym właściciele prywatnych lasów zobowiązani są umożliwić wstęp na teren lasu osobom dokonującym inwentaryzacji, założenie na nim powierzchni próbnych, według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” oraz dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.
Ponadto informuję, iż w roku 2021 r. na terenie całego kraju będą przeprowadzane monitoringi  gatunków zwierząt, gatunków roślin  z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 200, a także siedlisk przyrodniczych. Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych wraz z liczbą  przewidzianych do monitoringu stanowisk jest dostępny pod adresem:
Lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w roku 2021 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna na stronie:
1 2