Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Gmina Bojadła otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

KONKURS GRANTOWY
 
Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
 
Gmina Bojadła ogłasza nabór  wniosków w konkursie grantowym cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich         w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
 
Cel projektu -  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
 
Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletnich uczniów szkół średnich mieszkających w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y oświadczeń wskazujących, że łącznie spełnione zostały następujące warunki.
 
a)      dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 
b)      dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który  pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zatrudnienia w PPGR (jeśli jest w posiadaniu rodziny)
 
c)      dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 
Dokumenty należy składać kompletne łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
 
a)       sprzęt komputerowy (komputer lub tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria  i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
 
b)       ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
 
c)       usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
 
Termin naboru: oświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bojadła do dnia:   26 października 2021 r.
Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
 
UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia i nie gwarantuje uzyskania dofinansowania.
 
Niezbędne drugi do pobrania:  w załączeniu

 
Gmina Bojadła  znalazła się na liście 1604 gmin, które otrzymają 100%  dofinansowana w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Ze złożonych w październiku ubiegłego roku 115 wniosków 104 przeszło pozytywną weryfikację i Gmina Bojadła otrzyma 326 500, 00 zł na zakup sprzętu w postaci 101 komputerów (89 laptopów i 12 komputerów stacjonarnych) wraz z oprogramowaniem oraz 3 tablety. Informujemy, że w trakcie oceny wniosków Operator konkursu obniżył kwotę dofinansowania komputera z 3500 zł na 2500 zł oraz tabletu z 1500 zł na 1000 zł.
Gmina Bojadła przystąpiła do procedury podpisania umowy o przyznanie grantu. Po otrzymaniu środków do budżetu Gminy rozpocznie się procedura przetargowa.
Informujemy, że ze wszystkimi osobami, które złożyły wnioski o objęcie wsparciem i nie otrzymały informacji o ich negatywnej weryfikacji będziemy kontaktować się indywidualnie w celu podpisania umowy przekazania sprzętu.      

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki