Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Remont węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach

Zakończyliśmy prace remontowe węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach. Remont zdecydowanie poprawił funkcjonalność i estetykę czterech węzłów sanitarnych na I i II kondygnacji budynku. W ramach zadania wykonano prace polegające na wymianie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wymianie armatury sanitarnej i wodociągowej, montażu nowych opraw sufitowych, wykonaniu ścianek działowych, skuciu istniejących płytek posadzkowych, wykonaniu wylewki samopoziomującej, oblicowaniu ścian płytkami ceramicznymi, ułożenie płytek posadzkowych, zamontowaniu ścianek systemowych oddzielenia kabin wc. oraz wymianie stolarki drzwiowej.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 147 506 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 147 506 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Remont węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach

Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik.

 
 
W ostatnich dniach zakończyliśmy i oddaliśmy do użytku kolejną inwestycję drogową realizowaną przez Gminę Bojadła. Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Wojewodą Lubuskim, zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik w gminie Bojadła” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykonane zostały następujące prace: równanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 do 5,00 metrów składającej się z warstw: profilującej gr 5 cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. Długość nowej nawierzchni drogi wynosi 604 mb.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 372 230,96 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 183 581,00 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 188 649,96 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik

„Oferta edukacyjna SP w Bojadłach i SP w Klenicy stawia na uczniów!”

18 listopada 2021 r. w Szprotawie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Oferta edukacyjna SP w Bojadłach i SP w Klenicy stawia na uczniów!”. Umowę w obecności Wicemarszałka Województwa Lubuskiego - Łukasza Poryckiego podpisali Wójt Gminy Krzysztof Gola oraz Skarbnik Gminy Irena Sochala.
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 175 719,00 zł,  zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 149 361,15.
 
Celem  projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 208  uczniów SP w Bojadłach i SP w Klenicy. W ramach działań projektowych planowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i kółka zainteresowań oraz zakup doposażenia niezbędnego do realizacji zajęć.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Oferta edukacyjna SP

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usunięcie azbestu w2021 roku- etap końcowy.

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Dotacja na usuwanie folii rolniczych w 2021 roku

Gmina Bojadła otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

 
Gmina Bojadła  znalazła się na liście 1604 gmin, które otrzymają 100%  dofinansowana w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Ze złożonych w październiku ubiegłego roku 115 wniosków 104 przeszło pozytywną weryfikację i Gmina Bojadła otrzyma 326 500, 00 zł na zakup sprzętu w postaci 101 komputerów (89 laptopów i 12 komputerów stacjonarnych) wraz z oprogramowaniem oraz 3 tablety. Informujemy, że w trakcie oceny wniosków Operator konkursu obniżył kwotę dofinansowania komputera z 3500 zł na 2500 zł oraz tabletu z 1500 zł na 1000 zł.
Gmina Bojadła przystąpiła do procedury podpisania umowy o przyznanie grantu. Po otrzymaniu środków do budżetu Gminy rozpocznie się procedura przetargowa.
Informujemy, że ze wszystkimi osobami, które złożyły wnioski o objęcie wsparciem i nie otrzymały informacji o ich negatywnej weryfikacji będziemy kontaktować się indywidualnie w celu podpisania umowy przekazania sprzętu.      
czytaj dalej

Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki

31 sierpnia 2021r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Kargowej odbyło się uroczyste podpisanie przez Wójta Gminy Krzysztofa Gola oraz Skarbnik Gminy Irenę Sochala z wicemarszałkiem Łukaszem Poryckim i Skarbnikiem Województwa Alicją Woźniak umowy o  dofinansowanie projektu „Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki!”. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu przyznano 126 516,63 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 107 539,13 PLN. W ramach działań projektowych 70 dzieci Przedszkola Samorządowego w Bojadłach skorzysta z dodatkowych zajęć dydaktycznych, a 4 nauczycieli zostanie skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. W ramach projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Dotacja na przedszkolaki

Dobra informacja dla Gminy Bojadła

 
Kolejna dobra informacja dla samorządów!
 
Gminie Bojadła w ramach Funduszu inwestycji lokalnych przyznano 658 715  zł Na Budowę Sieci wodociągowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link do pełnej relacji na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
 

 

KLUB SENIORA W GMINIE BOJADŁA

  • 03-09-2020
  • Autor: Karol Matysik
  • drukuj
1 2 3 4 5 6