Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńPolicja

ZOSTAŃ ZIELONOGÓRSKIM POLICJANTEM

 
NABÓR DO POLICJI
Zapraszmy do obejżenia filmu promującego Zielonogórską Policję : https://youtu.be/VOk1eM3D7T4
Kim jesteśmy?
Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji).
Co oferujemy?
 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • wynagrodzenie 3940 zł netto po kursie podstawowym do 26 roku życia, 3600 zł netto po kursie podstawowym powyżej 26 roku życia – w 2022 roku podwyżka 500 zł (brutto);
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego, a dla osób z wyższym wykształceniem uzyskanie stopnia oficerskiego;
 • służbę w organizacji zaufania społecznego;
 • szeroki katalog specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

Kto może pełnić służbę w Policji?

Służbę w Policji może pełnić (artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):

·obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

·który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

·korzystający w pełni z praw publicznych;

·posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;

·posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

·dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej - odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Więcej informacji:

Informacje o Policji na terenie naszej gminy

Na terenie Gminy Bojadła operuje Dzielnicowy

 
 
 
 
 

Dzielnicowy Bliżej Nas