Kalendarz wydarzeńAktualności

Zapytanie ofertowe na usuwanie folii rolniczych

  • 26-04-2023
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
RO.6232.2.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
Zatwierdzam:
Wójt Gminy Bojadła

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki