Kalendarz wydarzeńAktualności

Instytucje pozarządowe - zapraszamy

  • 02-11-2020
Na podstawie uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011 roku Wójt Gminy Bojadła zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
 
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BOJADŁA W 2021 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 
 
Konsultacje trwają od 03.11.2020r  do 16.11. 2020 roku.
 
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bojadla.pl oraz są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Gminy przy ul. Sulechowskiej 35 w Bojadłach .
 
Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2021 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia    16.11.2020 roku na:
Urząd Gminy
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
 
formularz i projekt dostępne tutaj

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją