Kalendarz wydarzeńRolnik

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2022 R.

  • 08-02-2022
 
 
Od 2022 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymają większy zwrot podatku.
 
Wnioski o zwrot podatku można składać w dwóch terminach:
  • od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r., lub
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
 
Według nowych regulacji roczny limit ustala się w sposób następujący:
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
    w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 
Stawka zwrotu podatku pozostaje bez zmian w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju
 w 2022 r. (Dz. U.  z 2021 r. poz.2266).
 
Więcej informacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, a także wzór wniosku dostępny na stronie internatowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego, bądź
w Urzędzie Gminy Bojadła – pokój numer 1.
 
 
                                                                                                                    Danuta Zientek

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją