Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Plan kontroli zbiorników bezodpływowych

  • 12-05-2023
Ogłoszenie dotyczące kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bojadła
Plan kontroli
Lp.
Kontrolowany:
Właściciele nieruchomości
położonych na terenie Gminy
Liczba
planowanych
kontroli
Kontrolujący
Termin kontroli
 
1
Susłów, Sosnówka, Pólko
30
 
 
 
 
Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Bojadła
 
II kwartał 2023 
2
Klenica, Kliniczki
80
3
Bojadła, Karczemka
60
 
III kwartał 2023 
4
Siadcza, Przewóz
40
5
Bełcze
40
IV kwartał 2023 
6
Kartno
30
7
Młynkowo, Pyrnik
95
I kwartał  2024
8
Nieruchomości, nie skontrolowane wg harmonogramu
 
II kwartał  2024
 
W najbliższym czasie  przewiduje się następujące kontrole:
16 maja 2023 – Susłów
18 maja 2023 – Pólko
22 maja 2023 – Sosnówka
Kontrole będą odbywały się w godzinach 9:00 – 14:00.
W związku z powyższym każdy właściciel powinien:
– posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Bojadła,
– gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi. Zarówno umowę, jak i dowód opłaty, trzeba okazać podczas kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Przepisy wymagają, by zbiornik był opróżniany adekwatnie do zużycia wody, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
Wobec powyższego prosimy właścicieli nieruchomości o przygotowywanie powyższych dokumentów.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za ww. usługę. Eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 7,5 m3/d należy dodatkowo zgłosić do Urzędu Gminy.
Osoby, które mają możliwość stawienia się na kontrole w Urzędzie z wymaganymi dokumentami, proszę o  kontakt telefoniczny 68 329 76 01 w celu umówienia dogodnego terminu.
Wójt Gminy Bojadła
/-/  Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją