Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Nabór na wolne stanowisko pracy

 • 26-09-2023
WÓJT GMINY BOJADŁA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
"Sprzątaczka w Urzędzie Gminy Bojadła"
 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Wykształcenie minimum podstawowe.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  4. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo publiczne lub skarbowe.
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  6. Nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Samodzielność, obowiązkowość, dbałość powierzone mienie.
  2. Dyspozycyjność (praca w terenie, praca w dni wolne, praca w nadgodzinach).
  3. Komunikatywność i otwartość oraz umiejętność pracy w zespole.
  4. Dobra kondycja fizyczna.
  5. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz z środkami czyszczącymi.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1). Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy,w tym:
- odkurzanie wykładzin i dywanów,
- zamiatanie i mycie podłóg,
-wycieranie kurzu w meblach i na meblach, na aparatach telefonicznych, urządzeniach   i sprzęcie komputerowym , z parapetów i grzejników, obrazów,
- opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury,
-usuwanie zabrudzeń z przeszkleń w meblach, gablotach, drzwiach, lampach,
- mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach;
-mycie dozowników do mydła i ręczników oraz luster,
-mycie balustrady schodów,
-zbieranie naczyń i ich mycie,
 - utrzymanie w czystości kuchni i urządzeń kuchennych (lodówka, mikrofalówka ,
- stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, i kuchni,
-zamykanie okien i wygaszanie oświetlenia na końcu pracy,
- zamykanie Urzędu Gminy po skończonej pracy.
 
2). Okresowe czynności porządkowe, w tym:
- mycie drzwi,  lamperii, ścian pokrytych glazurą  – w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- mycie okien – w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 – razy w roku (wiosna i jesień),
-przygotowanie do prania a następnie zawieszenie firan - nie rzadziej niż 2 – razy w roku (wiosna i jesień),
- podlewanie kwiatów w Urzędzie i przed Urzędem.
3). Zgłaszanie przełożonym wszelkich zauważonych awarii i uszkodzeń;
 4). Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie środków czystości i środków
higienicznych oraz powierzonego sprzętu.
5).Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości.
6).Zgłaszanie z wyprzedzeniem potrzeb dotyczących zakupu środków czystości, środków higienicznych.
7).Zamiatanie terenu wokół budynku urzedu.
8).Zamykanie Urzędu Gminy po skończonej pracy.
4.  Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Gminy Bojadła, 66-130 Bojadła ul. Sulechowska 35,
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko obsługi (praca fizyczna, kontakt z substancjami chemicznymi, zagrożenia związane z obsługą sprzętu elektryczno-mechanicznego, praca na wysokości, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych),
3) wymiar czasu pracy: 1 etat,
4) umowa na czas określony 3 miesiące (próbny)
 
5.Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub skarbowe
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy z środkami czyszczącymi,
 6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych
      zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru
      zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
      n UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych
     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), ( Dz.U UE. L. 119.1 z 04.05.2016r. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2018r. poz. 1260 )
Treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Bojadła w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła – dostępna jest do zapoznania się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
 
6. Informacje dodatkowe:
 
      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach (w sekretariacie), lub pocztą listem poleconym na adres Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Sprzątaczka” w terminie do dnia 06.10.2023 r. w godzinach pracy urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Bojadłach  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.bojadla.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy  przy ul. Sulechowskiej 35 w Bojadłach.
 
                                                                                                    Wójt
                                                                                           /-/ Krzysztof Gola
 
Bojadła 26.10.2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki