Kalendarz wydarzeńOchrona środowiska

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja lasów i Monitoring i siedlisk przyrodniczych oraz ptaków

  • 01-07-2021
Informuję,  że w lasach wszystkich form własności rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024”. Prace nad wielkoobszarową  inwentaryzacją stanu lasu w latach 5 - letniego cyklu obejmują  20 % powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. trakach rozmieszczonych  w sieci 4x4 km.
W związku z powyższym właściciele prywatnych lasów zobowiązani są umożliwić wstęp na teren lasu osobom dokonującym inwentaryzacji, założenie na nim powierzchni próbnych, według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” oraz dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.
Ponadto informuję, iż w roku 2021 r. na terenie całego kraju będą przeprowadzane monitoringi  gatunków zwierząt, gatunków roślin  z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 200, a także siedlisk przyrodniczych. Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych wraz z liczbą  przewidzianych do monitoringu stanowisk jest dostępny pod adresem:
Lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w roku 2021 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna na stronie:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją