Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2021

CO TO SĄ KONSULTACJE

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki proponowanych przez administrację działań. W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte.
 
Przydatne linki:
Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji publicznej https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/171/plik/ot_666.pdf
Portal instytucji pozazrządowych: https://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-konsultacje-spoleczne
 
      

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2021 WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła

Zarządzenie Nr 0050.21.2021

WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła
Na podstawie § 2 oraz § 5ust. 1, § 12 uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr VIII/43/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojadła, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła.
§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach 23.04.2021 r. do 26.04.2021 r.
 
§ 3.Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznych badań ankietowych za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej Gminy oraz w BIP formularza ankietowego.
 
§ 4. Wypełniony formularz należy przesłać  do dnia 26 kwietnia 2021 roku.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                              Krzysztof Gola
 
Formularz Ankietowy 

Załączniki

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030

1 2