Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025

Gmina Bojadła podpisała umowę z Wojewodą Lubuskim o udzielenie wsparcia finansowego dla organów prowadzących szkoły w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.  
 
Dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł otrzyma Szkoła Podstawowa w Bojadłach. Przy udziale własnym w wysokości 1.000,00 całkowity koszt zadania wyniesie 5.000,00 zł.
 
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, lektur szkolnych, nowych elementów wyposażenia oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Budowa drogi gminnej Nr 000506F ul. Masarska w Bojadłach - odcinek I

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Całkowita wartość inwestycji: 543 259,99  zł,
Wartość dofinansowania PRF Polski Ład PIS: 325 955,00  zł.
Wkład własny: 217 304,99 zł.
 
Inwestycja podzielona została na dwa odcinki. I odcinek przewiduje budowę drogi  dł.  258,96 mb  w miejscowości Bojadła ul. Masarska. W ramach projektu  wykonana zostanie droga z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej, a także na pobudowie z kruszywa łamanego.

Budowa placu zabaw w miejscowości Bełcze jako miejsca integracji społecznej mieszkańców

Budowa drogi gminnej Nr 000544F ul. Kręta w Klenicy

Dotacja na usuwanie Azbestu w 2023 roku

„Aktywna tablica” na rok 2023 r.

Budowa boiska sportowego w Klenicy

Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Siadcza

Rozbudowa SUW w Bojadłach wraz z budową zbiornika retencyjnego dla miejscowości Klenica

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kartno

1 2 3 4 5 6