Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Ogłoszenie nr 1/2021, Rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Informacja o odwołaniu XX Sesji Rady Gminy Bojadła

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bojadła                                                                                                                                                                                           Bojadła, 18.03.2021 r.
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)
 
zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw związanych z wystawieniem upomnień wzywających do uregulowania zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym
 
na okres od 18.03.2021 r. do 17.04.2021 r.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
- czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust. 1, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
- ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
Niniejsze zawiadomienie następuje poprzez umieszczenie go przez organ administracji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie.
 
Wójt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola

Rodzinny Konkurs na Koszyczek Wielkanocny

Załączniki

Przedszkole Kraina Marzeń - rekrutacja dzieci

Załączniki

3...2...1...START RUSZAMY Z NOWYM PROJEKTEM "WŁASNA FIRMA - START DLA MŁODYCH"

 

"WŁASNA FIRMA - START DLA MŁODYCH"

3...2...1...START

RUSZAMY Z KOLEJNYM PROJEKTEM SKIEROWANYM DO LUDZI MŁODYCH, ZAMIESZKUJĄCYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Szczegóły na plakacie 

Drugi przetarg ustny nieograniczony-działka nr 481/8 Klenica

Załączniki

Obwieszczenie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego - mieszalnia pasz

Naborów wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 2021

PREZENTACJA HARMONOGRAMU PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA ROK 2021

 

 W ramach prowadzonej przez tut. Stowarzyszenie kampanii informacyjnej nt. planowanych naborów wniosków w ramach LSR dot. poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączonym poniżej dokumentem - harmonogramem naborów wniosków.

 

  • Jednocześnie informujemy, że aktualizacja obecnego harmonogramu naboru wniosków została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków dnia 11 grudnia 2020 r.

 

  • Na I półrocze 2021 r. przewiduje się zgodnie z harmonogramem ogłoszenie dwóch naborów wniosków tj:

1. Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej 3.1.1. - alokacja środków finansowych przeznaczonych na nabór - 570 000,00 zł;

2. Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycję w infrastrukturę kulturalna oraz rekreacyjną - alokacja środków finansowych przeznaczonych na nabór - 785 232,88 zł.

  • Dokładny termin ogłoszenia naborów ww. działań będzie podany w terminie późniejszym po uzgodnieniu z Departamentem PROW Województwa Lubuskiego, w związku z czym prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, a także profilu na Facebooku.
  • Zachęcamy także do kontaktu z Biurem LGD MOaB w Zaborze (preferowany kontakt tel. pod nr tel. 68 320 13 55, 603 505 517 lub e-mailowy: lgd@miedzyodraabobrem.pl - w obecnej sytuacji występującej w kraju, związanej z ogłoszonym stanem epidemii).
HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW - pobierz

Informacja o dostępności Urzędu

OGŁOSZENIE
 
W DNIU 31.12.2020 rURZĄD GMINY BOJADŁAORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BĘDĄCZYNNE DO GODZ. 1400