Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Ulga podatkowa na zabytki

Broszura informacyjna o uldze podatkowej na zabytki
    Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w Warszawie przygotował broszurę informacyjną dotyczącą ulgi podatkowej na zabytki, skierowaną do osób fizycznych. W broszurze znajdą Państwo merytoryczne porady i aktualne informacje, w tym zmiany regulacji z ostatnich 12 miesięcy. Broszura ta stanowi istotne źródło wiedzy i wsparcie dla osób zainteresowanych konserwacją i pielęgnacją zabytków.
 
Broszurę można pobrać z linku: https://nikz.pl/projekt/broszura/

08.01.2024 Urząd Gminy Nieczynny

OGŁOSZENIE
W związku ze Świętem Trzech Króli przypadającym na 6 stycznia 2024r. ustala się, że dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bojadła za w/w dzień jest 8 stycznia 2024r.
Na podstawie Zarządzenie Nr 0050.71.2023
Wójt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola
 

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kupno drewna dębowego użytkowego i opałowego.

1. Dane zamawiającego:
GMINA BOJADŁA
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
NIP: 925-14-69-911
REGON: 970770592
Tel: 68 352-33-32 / 68 352-33-69
mail: urzad@bojadla.pl

2. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż w ilości: 25,00 m3 drewna topolowego opałowego pozyskanego z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bojadła, działka 460/8 Pyrnik-Młynkowo.
3. Wykaz drewna wyznaczonego do sprzedaży:
3.1 Drewno opałowe - surowiec S4 - 25, 00 m3
4. Cena wywoławcza :
4.1 Drewna opałowego surowiec: rodzaj – T S4 o masie 25,00 m3 x 122,93 zł wynosi 3073,25 zł netto (trzy tysiące siedemdziesiąt trzy zł dwadzieścia pięć gr),
5. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiot sprzedaży magazynowany jest:
- Drewno opałowe na terenie działki 460/8 Pyrnik-Młynkowo. Istnieje możliwość dokonania wizji w terenie. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 10.01.2024 r. do godziny 14.00.
Oferty można składać: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadła, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła lub pocztą e-mail na adres: urzad@bojadla.pl.
7. Dokumenty jakie oferenci składają wraz z ofertą cenową:
7.1 Formularz ofertowy
8. Dodatkowe informacje:
8.1 Oferta zostanie odrzucona, jeżeli została złożona po terminie lub w niewłaściwym miejscu.
8.2 Komisja postępowania wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za drewno będące przedmiotem sprzedaży.
8.3 W przypadku zaproponowania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej ceny zostaną wezwani do złożenia dodatkowej oferty.
8.4 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia drewna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bojadła określony w fakturze VAT w terminie 7 dni.
8.5 W przypadku rezygnacji z zakupu Sprzedający zastrzega możliwość wyboru kolejnej oferty z najwyższą ceną.
8.6 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
8.7 Transport zakupionego drewna we własnym zakresie.
8.8 Dopuszcza się składanie oferty częściowej
9. Załączniki:
9.1 Formularz ofertowy

Załączniki

Ograniczenia w działaniu Urzędu Stanu Cywilnego

OGŁOSZENIE
Ograniczenia w obsłudze dowodów osobistych
 
W czwartek, 28 grudnia, obsługa spraw z zakresu dowodów osobistych będzie odbywać się:
- w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego do godz. 1200,
- w zakresie wydawania gotowych dowodów osobistych do godz.1515.
Ograniczenia spowodowane są koniecznością aktualizacji systemu informatycznego, która pozwoli na wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie od 29 grudnia 2023 nowych usług w zakresie wnioskowania o dowód osobisty.
Prace zostaną przeprowadzone przez Centralny Ośrodek Informatyki
                                                                                 
                                                                                  Wójt Gminy Bojadła
                                                                                  Krzysztof Gola

Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu dla rolników

Załączniki

29.11.2023 Spotkanie w Pyrniku na temat Programu Czyste Powietrze

OGŁOSZENIE
w sprawie spotkania dotyczącego Programu Czyste Powietrze
 
W związku z trwającym porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  dotyczącym prowadzenia w Gminie Bojadła punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” zapraszam Mieszkańców Gminy Bojadła do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie
z tego Programu. Dodatkowo omówione będą zasady Programu Ciepłe Mieszkanie, dla budynków wielolokalowych.
Spotkanie informacyjne odbędzie się  w dniu:
29 listopada 2023 r. (środa) o godzinie 16.00 w Sali wiejskiej w  Pyrniku
 
 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu

13.11.2023 Urząd Gminy Nieczynny

Informacja o nieopłaconych grobach

Wójt Gminy Bojadła informuje, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, oraz art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej wszystkie groby na cmentarzu podlegają opłatom. Prosimy o terminowe opłaty związane z utrzymaniem grobów. Opłatę za utrzymanie miejsca na cmentarzu wnosi się  co 20 lat. Informacji o grobach i opłatach można uzyskać w Urzędzie Gminy Bojadła pokój na 2a, lub telefonicznie 68 329 76 01.
 
Jednocześnie apeluję:
  •  Kupując znicze  ogranicz ilości, wybierz taki który można poddać recyclingowi lub ponownie go użyć.
  •  Nie przynoś własnych śmieci domowych do kontenerów cmentarnych.
Dbajmy wspólnie o ochronę środowiska!

Spotkanie Mieszkańców z Firmą od Gazociągu

OGŁOSZENIE
 
W DNIU 27.10.2023 R. O GODZ. 1700 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BOJADŁACH ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ODDZIAŁU POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA Z MIESZKAŃCAMI BOJADEŁ, KTÓRYCH DOMY ZNAJDUJĄ SIĘ WZDŁUŻ BUDOWANEGO GAZOCIĄGU.
 
Ul. Boczna nr 1, 2, 3, 3A, 1A, 5, TRAMEC,
Ul. Kolejowa nr 1, 1A, 2,
Ul. Kościelna nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 35, 37,
Ul. Kościuszki nr 1, 12, 13, 13A,
Ul. Sulechowska nr 5-10, 12, 13, 13A, 14-19, 19A, 19B, 25, 26, 26A, 27-36, 35C, 35D, 35E,
Ul. Wąska  - cała,
Ul. Zapomniana nr 4,

Dzień Seniora 2023. Zapraszamy

Wszystkich seniorów serdecznie zapraszamy 20.10.2023 do Gminnego Ośrodka Kultury. Spędźmy razem trochę czasu i pobawmy się wspólnie.
1 2 3 4 5 6 ... 21