Logo: BIP

Kalendarz wydarzeń



Aktualności

Konkurs "Wymień Kopciucha"

Wspólna zbiorka elektrośmieci dla dzieci z Klenicy

Witam
W imieniu Starosty Pana Krzysztofa Romankiewicza zapraszam Państwa do wspólnej zbiórki elektrośmieci.
Celem zbiórki jest zebranie jak największej ilości  elektrogratów, sprzedanie ich firmie utylizującej i przekazanie zebranych środków na działalność domu Dziecka w Klenicy.
Chcielibyśmy aby dzieciaki w tym roku miały możliwość wyjechania podczas wakacji na wycieczkę.
Liczymy, że łącząc siły uda nam się im w tym pomóc. Każda tona elektrośmieci to 500zł na konto dzieciaków. Zaproście do współpracy szkoły z waszego terenu i widzimy się 02. Czerwca. 
Zróbmy razem dzieciakom prezent.
Jest jeszcze sporo czasu aby „coś” pozbierać. 
Elektrośmieci przywieźcie do Szkoły w Klenicy

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Zielonogórskiego

Zapytanie ofertowe na usuwanie folii rolniczych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
RO.6232.2.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
Zatwierdzam:
Wójt Gminy Bojadła

Załączniki

Zapytanie Ofertowe - Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie:
Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła.
I. Zamawiający:
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz
z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej
i numerem obrębu ewidencyjnego poprzez ich spis z natury w terenie z podziałem na formę prawną posiadaczy tych odpadów (osoby fizyczne, podmioty prawne i inne) wraz z określeniem szacunkowej ilości tych odpadów w m2 oraz w [kg] a także stopnia pilności ich usunięcia i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej, oraz pomoc w pozyskaniu środków w ramach konkursu MRiT.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) W ramach realizacji zadania polegającego na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych:
1) informacje o wyrobach zawierających azbest zawarte w Bazie Azbestowej powinny zostać zweryfikowane pod kątem ich zgodności z aktualną inwentaryzacją i zaktualizowane w Bazie Azbestowej, w szczególności w zakresie: miejscowości, ulicy, numeru domu, numeru działki ewidencyjnej, numeru obrębu ewidencyjnego oraz rodzaju wyrobu, ilości wyrobu, ilości odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia,
2) nowe informacje o wyrobach zawierających azbest powinny zostać wprowadzone do Bazy Azbestowej,
3) wprowadzone lub zaktualizowane informacje o wyrobach zawierających azbest powinny zostać wprowadzone do Bazy Azbestowej wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego oraz nadanymi przez system Bazy Azbestowej identyfikatorami: lokalizacji oraz wyrobu (pliki SHP),
4) w przypadku braku możliwości zaktualizowania informacji o wyrobie zawierającym azbest rekord powinien zostać zgłoszony do usunięcia za pośrednictwem systemu Bazy Azbestowej wraz z uzasadnieniem,
5) w przypadku, gdy wyrób zawierający azbest został unieszkodliwiony i informacja taka nie została wprowadzona do Bazy Azbestowej, należy taką informację dodać do Bazy Azbestowej poprzez edycję rekordu istniejącego w Bazie Azbestowej (dodawanie nowych rekordów jako duplikatów już istniejących jest niedopuszczalne),
6) po zakończeniu prac związanych z wprowadzaniem wyników przeprowadzonej inwentaryzacji do Bazy Azbestowej, wszystkie wykazane w Bazie Azbestowej rekordy lokalizacji wyrobów zawierających azbest powinny mieć status lokalizacji zweryfikowanych.
b) W ramach realizacji zadania polegającego na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób prawnych:
1) wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczące osób prawnych powinny zostać zebrane w zestawieniu tabelarycznym i zawierać dane o wyrobach zawierających azbest wprowadzonych do Bazy Azbestowej wraz z adnotacją, co do ich poprawności oraz dane o zinwentaryzowanych wyrobach zawierających azbest, a nie ujętych dotychczas  w Bazie Azbestowej,
2) dane osób prawnych zawarte w zestawieniu tabelarycznym powinny umożliwiać ich jednoznaczną identyfikację i zawierać m.in. nazwę, adres, nr REGON lub nr NIP,
3) zestawienie tabelaryczne powinno zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej,
4) zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik do Sprawozdania Końcowego.
c) Opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Bojadła na lata  2023 – 2032;
d) Opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej MRPiT w zakładce dotyczącej konkursu wraz z załącznikami.
3. Wymagana gwarancja: brak.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez dostarczenie aktualnego (nie starszego niż 6 m-cy od daty składania ofert) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) .
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest powinna zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami:
1) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).
III. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
1. Termin realizacji zamówienia: od 01 czerwca do 30 września 2023 r.
2. Termin związania ofertą: 30 dni.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
2. Inne wymagania: brak.
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@bojadla.pl do dnia 20.03.2023 r. do godz. 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 50 %
b) liczba przeprowadzonych inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w ciągu ostatnich 3 lat – 30 %
c) pomoc w pozyskaniu środków w ramach konkursu MRiT – 20 %
Na potwierdzenie wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest należy załączyć dowody określające, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki

Bezpłatne szkolenia dla rolników z województwa lubuskiego

W najbliższym czasie Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o organizuje w Nowej Soli bezpłatne szkolenia dla rolników z województwa lubuskiego.

Rozpoczęciu naboru wniosków w ramach NOWEFIO-lubuskie lokalnie edycja 2023

Załączniki

Darmowa Rehabilitacja Medyczna dla osób w wieku 15 – 60/67 lat

Zapraszamy do skorzystania z darmowego pobytu na turnusach rehabilitacyjnych w Pałacu w Przełazach (  Gmina Lubrza ). Projekt pn. „ Rehabilitacja w Przełazach 2021 – 2023 „ współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przeznaczony jest dla osób pracujących.
Szczegóły na stronie internetowej , link w poniżej.
Prezes
– Krzysztof Tomalak

Z przyjemnością informujemy o otwarciu Mostu w Milsku

Most jest już przejezdny dla wszystkich!
W dniu dzisiejszym w godzinach od 1200 do 1300 uczestniczyliśmy wspólnie z władzami województwa, powiatu, okolicznych gmin oraz wykonawcami inwestycji w otwarciu Mostu na rzece odrze łączącego Gminę Bojadła z Gminą Przewóz. 
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do jego powstania mimo wielu trudności i wielu lat kiedy był planowany.
Pelna relacja z otwarcia mostu dostępna pod linkiem:

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

40Galeria zdjęć: Otwarcie Mostu

Dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - zmiana terminu

OGŁOSZENIE
 
W związku z ogłoszonym Rządowym Programem Odbudowy Zabytków Gmina Bojadła informuje, że zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków istnieje możliwość  udzielenia przez wnioskodawcę dotacji o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Szczegółowe zasady i warunki wnioskowania ośrodki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dostępne są na stronie internetowej BGK pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24971
Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji o której mowa wyżej prosimy o złożenie wniosków do Urzędu Gminy w Bojadłach w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023r. osobiście lub email na adres urząd@bojadla.pl.
 
Gmina Bojadła zastrzega, że dotacja udzielona zostanie tylko na prace, na które będzie zgoda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dlatego przed złożeniem wniosku zakres prac powinien być uzgodniony z LWKZ. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń leży po stronie wnioskodawcy.
 
Zgodnie z regulaminem Gmina może złożyć 10 wniosków, dlatego wnioski składane będą w kolejności wpływu.
 

Załączniki

1 ... 3 4 5 6 7 ... 16