Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Informacja o nieopłaconych grobach

Wójt Gminy Bojadła informuje, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, oraz art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej wszystkie groby na cmentarzu podlegają opłatom. Prosimy o terminowe opłaty związane z utrzymaniem grobów. Opłatę za utrzymanie miejsca na cmentarzu wnosi się  co 20 lat. Informacji o grobach i opłatach można uzyskać w Urzędzie Gminy Bojadła pokój na 2a, lub telefonicznie 68 329 76 01.
 
Jednocześnie apeluję:
 •  Kupując znicze  ogranicz ilości, wybierz taki który można poddać recyclingowi lub ponownie go użyć.
 •  Nie przynoś własnych śmieci domowych do kontenerów cmentarnych.
Dbajmy wspólnie o ochronę środowiska!

Spotkanie Mieszkańców z Firmą od Gazociągu

OGŁOSZENIE
 
W DNIU 27.10.2023 R. O GODZ. 1700 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BOJADŁACH ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ODDZIAŁU POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA Z MIESZKAŃCAMI BOJADEŁ, KTÓRYCH DOMY ZNAJDUJĄ SIĘ WZDŁUŻ BUDOWANEGO GAZOCIĄGU.
 
Ul. Boczna nr 1, 2, 3, 3A, 1A, 5, TRAMEC,
Ul. Kolejowa nr 1, 1A, 2,
Ul. Kościelna nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 35, 37,
Ul. Kościuszki nr 1, 12, 13, 13A,
Ul. Sulechowska nr 5-10, 12, 13, 13A, 14-19, 19A, 19B, 25, 26, 26A, 27-36, 35C, 35D, 35E,
Ul. Wąska  - cała,
Ul. Zapomniana nr 4,

Dzień Seniora 2023. Zapraszamy

Wszystkich seniorów serdecznie zapraszamy 20.10.2023 do Gminnego Ośrodka Kultury. Spędźmy razem trochę czasu i pobawmy się wspólnie.

Nabór na wolne stanowisko pracy

WÓJT GMINY BOJADŁA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
"Sprzątaczka w Urzędzie Gminy Bojadła"
 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Wykształcenie minimum podstawowe.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  4. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo publiczne lub skarbowe.
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  6. Nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Samodzielność, obowiązkowość, dbałość powierzone mienie.
  2. Dyspozycyjność (praca w terenie, praca w dni wolne, praca w nadgodzinach).
  3. Komunikatywność i otwartość oraz umiejętność pracy w zespole.
  4. Dobra kondycja fizyczna.
  5. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz z środkami czyszczącymi.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1). Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy,w tym:
- odkurzanie wykładzin i dywanów,
- zamiatanie i mycie podłóg,
-wycieranie kurzu w meblach i na meblach, na aparatach telefonicznych, urządzeniach   i sprzęcie komputerowym , z parapetów i grzejników, obrazów,
- opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury,
-usuwanie zabrudzeń z przeszkleń w meblach, gablotach, drzwiach, lampach,
- mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach;
-mycie dozowników do mydła i ręczników oraz luster,
-mycie balustrady schodów,
-zbieranie naczyń i ich mycie,
 - utrzymanie w czystości kuchni i urządzeń kuchennych (lodówka, mikrofalówka ,
- stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, i kuchni,
-zamykanie okien i wygaszanie oświetlenia na końcu pracy,
- zamykanie Urzędu Gminy po skończonej pracy.
 
2). Okresowe czynności porządkowe, w tym:
- mycie drzwi,  lamperii, ścian pokrytych glazurą  – w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- mycie okien – w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 – razy w roku (wiosna i jesień),
-przygotowanie do prania a następnie zawieszenie firan - nie rzadziej niż 2 – razy w roku (wiosna i jesień),
- podlewanie kwiatów w Urzędzie i przed Urzędem.
3). Zgłaszanie przełożonym wszelkich zauważonych awarii i uszkodzeń;
 4). Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie środków czystości i środków
higienicznych oraz powierzonego sprzętu.
5).Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości.
6).Zgłaszanie z wyprzedzeniem potrzeb dotyczących zakupu środków czystości, środków higienicznych.
7).Zamiatanie terenu wokół budynku urzedu.
8).Zamykanie Urzędu Gminy po skończonej pracy.
4.  Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Gminy Bojadła, 66-130 Bojadła ul. Sulechowska 35,
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko obsługi (praca fizyczna, kontakt z substancjami chemicznymi, zagrożenia związane z obsługą sprzętu elektryczno-mechanicznego, praca na wysokości, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych),
3) wymiar czasu pracy: 1 etat,
4) umowa na czas określony 3 miesiące (próbny)
 
5.Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub skarbowe
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy z środkami czyszczącymi,
 6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych
      zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru
      zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
      n UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych
     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), ( Dz.U UE. L. 119.1 z 04.05.2016r. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2018r. poz. 1260 )
Treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Bojadła w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła – dostępna jest do zapoznania się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
 
6. Informacje dodatkowe:
 
      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach (w sekretariacie), lub pocztą listem poleconym na adres Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Sprzątaczka” w terminie do dnia 06.10.2023 r. w godzinach pracy urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Bojadłach  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.bojadla.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy  przy ul. Sulechowskiej 35 w Bojadłach.
 
                                                                                                    Wójt
                                                                                           /-/ Krzysztof Gola
 
Bojadła 26.10.2023 r.

Załączniki

Prace konserwacyjne w Kartnie

O G Ł O S Z E N I E !
Dotyczy odbiorców wody:
 w m. Kartno
 
W związku z pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej w Kartnie w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) w godz. 9.00 – 12.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Gola

GRZYBOBRANIE

"Aktywne Bojadlanki!" uzupełnienie naboru

"Grupa nieformalna „Krąg Kobiet”, która realizuje projekt pn. „AktywneBojadlanki!” w ramach programu „NOWE FIO – lubuskie lokalnie” we wsparciu Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem zachęca Kobiety z gminy Bojadła do wzięcia udziału w naborze uzupełniającym!

Najbliższe wydarzenie – warsztaty serowarstwa – już w sobotę 23.09.2023 w godzinach 14:00-18:00! Będziemy miały możliwość szkolenia się pod okiem eksperta w swojej dziedzinie – mgr inż. technologa Krzysztofa Jaworskiego.

Szczegóły dot. wydarzenia i zgłoszeń na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091608926457

„Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”. "

 

Informacja dla nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej

 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Niniejszym informuję, że w związku z pełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie nadzoru nad gospodarką ściekową w gminie, właściciele nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej mają możliwość dokonania w Urzędzie Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35 pokój 2a (w godzinach pracy Urzędu) okazania:
 1. umowy na świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie ww. działalności wydanym przez Wójta Gminy Bojadła ,
 2. dowodów uiszczania opłat za usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
Brak okazania dokumentów wskazanych powyżej skutkować będzie koniecznością przeprowadzenia kontroli w terenie.
                                                                                
  Wójt Gminy Bojadła
                                                                                  /-/ Krzysztof Gola

Przypomnienie o III racie podatku

Nabór dzieci do świetlic środowiskowych

1 2 3 4 5 6 ... 20